Institutionen för fysik och astronomi

Lika villkor

Institutionen för fysik och astronomi anser att strävan efter lika villkor är en viktig aspekt vad gäller forskning och undervisning. Därför ska alla anställda och studenter bemötas med respekt och ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor, fritt från diskriminering.

Diskrimineringsgrunder är enligt diskrimineringslagen:

 • kön
 • könsidentitet eller könsuttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Sexuella trakasserier

Definitionen av sexuella trakasserier är enligt diskrimineringslagen följande:

"Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande grundat på kön eller ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker arbetstagarens integritet i arbetet."

Alla typer av diskrimineringar eller sexuella trakasserier kan rapporteras till:

 • Melanie Mucke, lika villkorsombudsman, institutionen för fysik och astronomi
 • Övriga medlemmar i lika villkorsgruppen (se nedan)
 • Prefekt
 • Universitetets lika villkorsombudsman
 • Rektor

Mer information finns i universitetets handlingsplan för motverkande av könsbaserat våld.

Finansiellt stöd

Under de senaste åren har institutionen för fysik och astronomi fördelat ca. två miljoner SEK per år till enskilda medarbetare, för att förbättra lika villkorssituationen på institutionen. Fram till 2015 var fokus i arbetet att utjämna den ojämna könsfördelningen, men från och med 2016 omfattar utlysningen samtliga diskrimineringsgrunder.

2017 års utlysning (på engelska) är nu öppen för ansökningar dels för individuella projekt för unga forskare och doktorander samt för allmänna ansökningar för övergripande projekt. Deadline för ansökan är 15 februari 2017. Observera att overheadkostnaden (lönebikostnader på 50% och (indirekta kostnader på 25% plus lokaler på 9%) = 34% overhead) ska inkluderas i budgeten. Ytterligare information och instruktioner finns i utlysningen.

Lika villkorsgruppen

Handlingsplaner

Lika villkorsplan 2014-2016 (på engelska)

Mer information

Fakultetens lika villkorssida - Här hittar du gällande Fakultetens lika villkorsplan, Handlingsplan lika villkor såväl som Plan för likabehandling av studenter.

Universitetets lika villkorssida

Kontakt

physics-jamgrupp@lists.uu.se