Fysikmaster: Examensarbete E (30 hp)

Examensarbete är en kurs inom huvudämnet fysik. Målen du väntas uppfylla i kursen hittar du i Kursplan för Examensarbete E i fysik.

Universitet hanterar det som vilken annan kurs i din utbildning som helst. Du söker på motsvarande sätt som till andra kurser. Till det används ansökningsblanketten.

Handledare

Leder det dagliga arbetet och hjälper studenten att föra arbetet framåt och att hålla tidsplanen.

Ämnesgranskare

Tillstyrker innehållet i examensarbetsuppgiften med avseende på relevans, omfattning och djup samt förslaget till tids- och projektplan. 

Examinator

Är ytterst ansvarig för kursen. 

För fullständig beskrivning se Riktlinjer och anvisningar. 

Kontaktinformation

Examinator för Masterprogrammet är Andreas Korn.

Ansökningsblankett

Arbetsgång - Innan du börjar

 • Hitta ett exjobb, och en handledare. Institutionen för Fysik och Astronomi har många förslag till examensarbeten. Du kan även göra ett examensarbete i ett företag, myndighet etc. men examinatorn avgör om det fyller de krav som ställs. Examinatorn kan hjälpa dig om du inte hittar något exjobb.
 • Skriv ihop en projektplan med en prel. tidsplan och ett förslag på exjobbstitel i samråd med din handledare. 

Exempel: Projektplan 1, Projektplan 2

 • Hitta en ämnesgranskare. Vid behov kan examinatorn hjälpa till att hitta en ämnesgranskare.
 • Fyll i ansökningsblanketten och lämna in eller skicka den till examinatorn, (se ovan) för godkännande och registrering. 
 • Examensarbetet skall fortlöpande diskuteras med handledaren och när ni anser att ditt arbete börjar bli färdigt tas kontakt med examinatorn för överenskommelse om redovisning och examination. 

Arbetsgång - När du är klar

 • Skapa en framsida genom att använda följande mall till framsidan
 • Andra sidan kallas abstract och är en sammanfattning av innehållet. En mall finns här.
 • Efterföljande sida i rapporten kan innehålla en sammanfattning. Denna skall i så fall vara en "populärvetenskaplig" sammanfattning på svenska om rapporten är skriven på engelska eller på engelska om rapporten är skriven på svenska.
 • När du är klar med rapporten skall den granskas. Förutom en noggrann granskning av ämnesgranskare (för Masterprogrammet) och examinator så utnyttjar vi en tjänst som heter Urkund. När du anser dig vara färdig med skrivandet och din handledare och din ämnesgranskare gett klartecken, så mailar du din rapport till examinatorn via Urkund (andreas.korn.uu@analys.urkund.se).

OBS! För sekretessbelagda och konfidentiella examensarbeten görs motsvarande granskning av berörda personer på företag respektive institution.

 • När du är klar med ditt exjobb skall du ha en muntligt presentation, seminarium, av ditt examensarbete.

För Masterprogrammet gäller även att det ska finnas en opponent. Förutom den egna muntliga presentationen är det också obligatoriskt att vara opponent på en annan students examensarbete. 

Tips för opponering på examensarbete

 • Efter godkänd muntlig presentation utför du eventuella korrigeringar i rapporten. 

När rapporten är godkänd registrerar och laddar du upp slutversionen i DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet (gäller ej sekretessbelagda examensarbeten*) 

Studentuppsatser i DiVA

*Sekretessbelagda examensarbeten ska INTE registreras i DiVA. Lämna istället ett utskrivet exemplar till UTH-enhetens expedition för inbindning och arkivering. Ämnesgranskarens institution står för utskriftskostnaden. 

 • Därefter ser examinator till att exjobbet rapporteras som godkänt i Uppdok. 

Vill du ha ett inbundet exemplar av examensarbetet till dig och/eller din handledare, lämna in det/de utskrivna exemplaren (max 2) på UTH-enhetens expedition för inbindning. Ämnesgranskarens institution står för utskriftskostnaden. Vill du ha ytterligare exemplar inbundna kostar de 20 kr/st. Du lämnar och betalar dem i receptionen på Ångströmlaboratoriet.