Fysikkandidat: examensarbete C (15 hp)

Innehåll:

1. Allmänt

Observera att Examensarbete C i fysik, geofysik eller meteorologi enbart kan göras under vårterminen (kurserna löper under period 3-4 och samläses) enligt gällande studieplan för kandidatprogrammet i fysik!

Här nedan finns också engelska versioner av arbetsuppgifter och checklistor för att underlätta i kommunikationen med handledare och ämnesgranskare.

Handledare

Leder det dagliga arbetet och hjälper studenten att föra arbetet framåt och att hålla tidsplanen.

Ämnesgranskare

Tillstyrker innehållet i examensarbetsuppgiften med avseende på relevans, omfattning och djup samt förslaget till tids- och projektplan.

Examinator

Är ytterst ansvarig för kursen. Examinator för examensarbete C i fysik är Matthias Weiszflog.

2. Checklista student - Innan du börjar

 1. Ta till dig information om innehåll i kursplanen och riktlinjer kring examensarbetet.
 2. Leta reda på ett examensarbete som intresserar dig. För förslag inom meteorologi kontakta Erik Sahlee och för förslag inom geofysik kontakta Ari Tryggvason. Inom astronomi och övrig fysik tillhandahåller Institutionen för fysik och astronomi många förslag till examensarbeten.
  Kontakta den angivna kontaktpersonen och kom överens om vem som blir din handledare. Du kan även göra ett examensarbete på ett företag, myndighet o.s.v. men examinatorn avgör om det uppfyller de krav som ställs. Examinatorn hjälper dig om du inte hittar något exjobb. Observera att de flesta checklistor och arbetsbeskrivningar finns på både engelska och svenska på dessa sidor!
 3. Lämna "Arbetsuppgifter och ansvar för handledare" till den tilltänkta handledaren.
 4. Gör en preliminär projektplan i samråd med din handledare. Av projektplanen framgår syftet med examensarbetet och dess huvudsakliga avgränsningar. Här ingår även en relativt detaljerad tidplan. (Exempel på preliminär projektplan)
 5. Be din handledare att pricka av programmålsblanketten.
 6. Hitta en ämnesgranskare i samråd med din handledare. Vid behov kan examinatorn hjälpa till att hitta en ämnesgranskare. Lämna "Arbetsuppgifter och ansvar för ämnesgranskare" till den tilltänkta ämnesgranskaren.
 7. Diskutera din preliminära projektplan och den avprickade programmålsblanketten med din ämnesgranskare.
 8. Fyll i ansökningsblanketten och lämna in eller skicka den till examinatorn för godkännande och registrering, efter att handledare och ämnesgranskare fyllt i och skrivit under. Bifoga den preliminära projektplanen samt avprickad programmålsblankett.
 9. 5 veckor efter påbörjad arbete bör en utförlig projektplan föreligga som efter tillstyrkande av handledare och ämnesgranskare laddas upp på studentportalen.

3. Hur jag skriver ett examensarbete

 1. Innan du börjar skriva ditt examensarbete, försök att besvara följande frågor för dig själv: "Vilken 'story' vill du berätta?", "Hur kan du övertyga dina läsare att din 'story' inte är påhittad?".
  Planera därefter examensarbetets struktur och disposition. Utgå från din utförliga projektplan. Vilka kapitel med vilka underavsnitt vill du tar med? Fundera på vilken/ vilka figurer du vill (eller behöver) använda för varje kapitel.
 2. Följ i princip den generella strukturen för en vetenskaplig rapport (ny mall maj 2016).
 3. Bra allmänna råd för uppsatsskrivande hittar du i en ny (oktober 2014) video från UU (samhällsvetenskap men bra principer).
 4. Rapporten bör helst inte överstiga 40 sidor.
 5. Rapporten kan skrivas på antingen engelska eller svenska.
 6. Rapporten skall innehålla både ett "abstract" på engelska och en sammanfattning på svenska, se mallen.
 7. Rapportens inledning bör vända sig till en icke specialiserad fysiker. Med andra ord, om ni har valt ett projekt inom till exempel astronomi, så bör inledningen också vara begriplig för till exempel en materialfysiker.
 8. Ämnesgranskaren använder checklistan för rapport vid bedömning av den skriftliga rapporten.

4. Hur jag gör en poster

 1. Mall för postern (i PowerPoint) fås via studentportalen.
 2. Postern ska skrivas ut i god tid före det avslutande presentationstillfället (slutet av vårterminen). Vi står för utskriften och instruktioner om hur det går till skickas ut till aktiva studenter. Sikta på att vara färdig med filen ca 1 vecka före presentationen!
 3. Bra råd och tips vad du bör tänka på vid formgivning av din poster hittar du här. Vi brukar också erbjuda en session om posters och kommunikation inom kursen.

5. Hur jag gör en populärvetenskaplig muntlig redovisning

 1. Din presentation bör vara anpassad till dina åhörare. Du kan inte förutsätta facktermer, dessa måste förklaras då de används. Fundera på vad som är ditt centrala budskap och hur du kan presentera detta för en icke insatt publik.
 2. Räkna med att du har 12 minuter till förfogande för din populärvetenskapliga presentation plus ca 3 minuter för frågor.
 3. Bra råd och tips vad du bör tänka på vid en muntlig redovisning hittar du här.

6. Hur jag laddar upp rapporten i DiVA

Den slutgiltiga (godkända) versionen av rapporten ska publiceras i databasen DiVA. Hur du gör finns utförligt beskrivit på Uppsala universitets centrala sidor.

Studentuppsatser i DiVA

Lägg särskilt märke till den lathund som finns och använd den! När rapporten är publicerad hör du av dig till examinator, eftersom publicering krävs för godkänt examensarbete.

7. Hur jag tar ut examen

Se fakultetens allmänna anvisningar.
Observera att kandidatexamen är ett krav för att bli antagen till ett masterprogram. Vänta alltså inte i onödan med att ta ut din examen!

Fakulteten ordnar i regel en gemensam examensceremoni på hösten (typiskt i slutet av oktober). De som tagit ut examen inom en viss tid får en inbjudan att anmäla sig.