Kursplan för Examensarbete E i geofysik

Degree Project E in Geophysics

 • 45 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE031
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-08-30
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-09-06
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 36, 2011
 • Behörighet: Kandidatexamen, samt därutöver kurser i geofysik om minst 30 hp på avancerad nivå. Kursen kan endast genomgås efter för examensarbetet erforderliga kurser på avancerad nivå. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:


 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information för den givna problemställningen samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.

 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom geofysikområdet.

Innehåll

Ett självständigt arbete genomföres, där kunskaperna från tidigare genomgångna kurser tillämpas. Arbetet genomföres under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt.

För att uppnå målen skall studenten


 • under handledning avgränsa ett vetenskapligt problem, undersöka detta, tolka och värdera resultaten samt presentera arbetet muntligt och skriftligt

 • söka, värdera och sammanställa information relevant för det valda problemet

 • aktivt delta i seminarier och annan verksamhet på den arbetsplats där arbetet utförs

 • kommentera och ge konstruktiv kritik (opponera) på andra studenters arbeten

Undervisning

Undervisningen utformas individuellt beroende på projektets inriktning. Handledning ges individuellt eller i grupp.

Examination

För godkänt betyg fordras en godkänd muntlig och skriftlig presentation av examensarbetet. Den skriftliga presentationen ska bestå av en vetenskaplig rapport, en populärvetenskaplig sammanfattning och en sammanfattning på engelska. För att bli godkänd ska studenten också ha opponerat på ett annat examensarbete inom samma huvudområde alternativt ha deltagit aktivt vid ett forskningsseminarium.

Övriga föreskrifter

För inrapportering av kursbetyg krävs även att examensarbetet är tryckt samt inlagt i databasen Diva.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.