Institutionen för fysik och astronomi

Kursplan för Elektronstrukturberäkningar i praktiken

Hands-on Electronic Structure Calculations

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA583
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Fysik A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 10, 2013
 • Behörighet: 120 hp med Täthetsfunktionalteori (DFT) I.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • tillämpa och värdera olika täthetsfunktionalprogram (VASP, Quantum Espresso, ELK, RSPT, Gaussian) vid nationella superdatorer
 • försvara val av beräkningsapproximation för en given frågeställning
 • tillämpa beräkningstekniker för att beräkna materialegenskaper i olika dimensioner (0D molekyler, 1D trådar, 2D ytor, 3D fasta kroppar) och värdera deras resultat
 • beräkna elastiska och magnetiska egenskaper (spin-spiraler, icke-kolinjär magnetism, anisotropier)
 • beräkna vibrations och optiska spektra med tidsberoende täthetsfunktionalteori

Innehåll

Hellmann-Feynman-kraft, bandstrukturer, elastiska konstanter, linjär och icke-kolinjär magnetism, infraröd- och Raman-spektroskopi, tidsberoende täthetsfunktionalteori, optisk spektroskopi, magnetisk anisotropi, LDA+ Hubbard-U, starkt korrelerade elektronsystem

Undervisning

Praktiska övningar och föreläsningar.

Examination

Projektarbeten (4 hp) och muntlig presentation (1 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 06, 2013

 • Martin, Richard M. Electronic structure : basic theory and practical methods

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kohanoff, Jorge Electronic structure calculations for solids and molecules : theory and computational methods

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sholl, David S.; Steckel, Janice A. Density functional theory : a practical introduction

  Hoboken, N.J.: Wiley, c2009

  Se bibliotekets söktjänst