Konforma fältteorier

Agnese Bissi
Agnese Bissi. Foto: Camilla Thulin.

Karin Schönning och Agnese Bissi utsågs till Wallenberg Academy Fellows inom ämnesområdet naturvetenskap den 1 december 2016. Karin Schönning, vid avdelningen för kärnfysik, och Agnese Bissi vid avdelningen för teoretisk fysik.

Projektbeskrivning

Konforma fältteorier (CFT) förekommer överallt i teoretisk fysik. De spelar en viktig roll i klassificeringen av andra ordningens fasövergångar, i studien av allmänna kvantfältteorier och i AdS/CFT-dualiteten som identifierar kvantgravitation i anti-de Sitter-rumtid med konforma fältteorier. En viktig egenskap hos en CFT är att all dynamisk information kan avläsas genom att studera de primära operatorernas dimension och trepunktsfunktioner. Det är faktiskt möjligt att klassificera alla unitära CFT enbart genom att beakta dess symmetrier. Detta utgör kärnan i konform bootstrap (ordet syftar på att lyfta sig själv i stövelstropparna) som innebär att det räcker att finna en samling dimensioner och trepunktsfunktioner med associativ operatorproduktexpansion (OPE) för att erhålla en väldefinierad CFT. Nyligen har numeriska metoder utvecklats som systematiskt använder denna relation för att utforska giltighetsgränserna för dimensioner och trepunktsfunktioner förknippade med vissa av de primära operatorerna. En stor framgångssaga är studiet av den tredimensionella Isingmodellen vid dess kritiska punkt. Eftersom denna modell tangerar giltighetsgränsen är det möjligt att med den hitintills högst nådda precisionen bestämma dimensionen av den lägst belägna operatorn. Forskningsområdet har också framgångsrikt utvidgats till studiet av superkonforma fältteorier. Dessa teorier har egenheten att vissa operatorer har dimensioner och trepunktsfunktioner som inte påverkas av kvantkorrektioner. Mitt föreslag till forskningsprojekt är att utveckla den konforma bootstrapmetoden i två riktningar: 1) utvidga studiet av superkonforma teorier genom att beakta fyrapunktsfunktioner av operatorer som inte är skyddade mot kvantkorrektioner, 2) utforska konform bootstrap för ickerelativistisk konform fältteori, som beskriver vissa system i den kondenserade materiens fysik som kalla atomer. Framsteg på dessa två utvecklingsområden kommer att bidra till att förbättra förståelsen av strukturella egenskaper och beteenden hos CFT som är viktiga för både högenergifysik och för den kondenserade materiens fysik.