Upptag av ESS-specifika radionuklider i livsmedelsprodukter odlade i södra Sverige

Robert Frost
Robert Frost. Foto: Mikael Wallerstedt.

Projektbeskrivning

Projekttitel: Upptag av ESS-specifika radionuklider i livsmedelsprodukter odlade i södra Sverige
Huvudsökande: Robert Frost, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 4 000 000 SEK för perioden 2023-2027

I denna ansökan föreslår vi ett doktorandprojekt som går ut på att undersöka möjligheten att radionuklider, relaterade till den Europeiska Spallationsanläggningen ESS, kommer in i den mänskliga näringskedjan genom de grödor som vanligtvis odlas i jordbruksmarkerna kring ESS-anläggningen.

ESS är en stor neutronforskningsanläggning under uppbyggnad i Lund, Sverige. Via kärnreaktioner i sitt volfram-strålmål kommer anläggningen att producera en mängd radionuklider som kan spridas i miljön efter en olycka. Dessa radionuklider är specifika för anläggningen, till exempel isotoper av W, Hf, Ta, Gd och Lu. Det finns en stor osäkerhet kring hur dessa radionuklider beter sig i den omgivande miljön och vilken risk de skulle innebära för människors hälsa på lång sikt. Med det föreslagna forskningsprojektet vill vi svara på följande frågor:

  • Migrerar tungmetaller som hafnium och gadolinium (som anläggningen kan komma att släppa ut i miljön) genom marken så som cesium gör?
  • Är de växtarter som odlas på åkermarker i Skåne känsliga för förekomst av ESS-relaterade metallspår i marken? Ansamlar de dessa metaller?
  • Finns det någon risk att människor utsätts för radioaktiva utsläpp från ESS via livsmedel som odlas i närheten av anläggningen?

Det föreslagna projektet kommer att ge en bättre förståelse för nya radioaktiva föroreningar och kommer bidra till att förbättra strålskyddsberedskapen och miljöpolicyer relaterade till stora forskningsanläggningar som producerar radioaktiva ämnen.

Senast uppdaterad: 2023-06-19