Swedish Foundations’ Starting Grant

Henrik Johansson
Henrik Johansson. Foto: Mikael Wallerstedt.

Henrik Johansson, universitetslektor i teoretisk fysik vid institutionen för fysik och astronomi beviljades den 21 mars 2016 medel från det nya stiftelsesamarbetet Swedish Foundations' Starting Grant.

Priset är nyinstiftat och delas ut till fem svenska forskare som rankas som Europas bästa.

Han tilldelas medel från Ragnar Söderbergs stiftelse för sitt projekt ”The Kinematical Algebra underlying Quantum Gravity and Quantum Chromodynamics”.

Varför tror du att just du tilldelades detta priset just nu?
– Dels har min forskning varit framgångsrik de senaste åren, och dels har jag haft turen att vara del i ett forskningsfält som är väldigt aktivt, med nya spännande resultat varje år. Det krävs att man är omgiven av stimulerande forskning och aktiva kollegor för att man själv ska drivas till det yttersta. Det krävs också ett aktivt forskningsfält för att ens resultat ska belysas och användas, för att så småningom nå ut till en större publik.

Vad betyder priset för dig i din fortsatta forskning?
– Det betyder mycket för mig. Jag håller just på att bygga upp min grupp som för nuvarande består av två doktorander och en postdok. Med det här anslaget får jag dels ett tillskott som jag kan använda för att bygga vidare på gruppen, men framför allt kan jag se fram emot en kontinuitet i finansiering av min forskning under de närmaste fem åren.

Vad är det du ska göra i din forskning?
– Jag arbetar med fundamental fysik med strävan att erhålla bättre matematiska beskrivningar av högenergetiska kollisioner (spridningsamplituder) mellan elementära partiklar eller strängar. Nya matematiska formuleringar av elementära processer kan leda till bättre förståelse för de teorier som beskriver vårt universum, t.ex. gravitationsteorin och gaugeteorier. Dessutom är metoder för precisa teoretiska beräkningar av yttersta vikt för att tolka resultaten från LHC-experimentet vid CERN i Genève.

Vad hoppas du komma fram till med din forskning?
– Något som jag har ägnat mycket tid åt är att försöka förstå olika gravitationsteorier genom att relatera dem till teorier som har mera etablerade ramverk, så kallade gaugeteorier, som bland annat beskriver den starka och elektrosvaga kraften i Standardmodellen. Genom att studera de matematiska detaljerna i spridningsamplituder hos dessa teorier har jag funnit att det finns en underliggande Liealgebra som kontrollerar de kinematiska variablerna. Dock har vi idag ingen komplett matematisk beskrivning av denna algebra. Ett mål med min forskning är att just finna denna kompletta beskrivning.

Vilka tillämpningar/annan forskning tror du att din forskning kan komma att leda fram till?
– Min forskning är främst av teoretisk natur. Fysiken förhåller sig på energinivåer som vida överstiger vardagliga eller industriella tillämpningar. Men det finns ändå en mycket aktuell tillämpning inom forskningsvärlden. Just nu pågår det största vetenskapliga experimentet någonsin vid CERN i Genève. Partikelacceleratorn LHC (Large Hadron Collider) kolliderar samman protoner som färdas nära ljusets hastighet. Energin som frigörs är så stor att nya okända elementarpartiklar kan skapas i spillrorna av kollisionen. Kollisionerna är dock otroligt komplicerade processer, med ett stort antal partiklar som växelverkar på allehanda sätt. För att reda ut vad som egentligen händer, och om nya elementarpartiklar skapas, måste man mycket exakt beräkna sannolikheten för varje process genom att använda teoretiska modeller. Framförallt är det den starka kraften (kvantkromodynamiken) som dominerar i LHC, och det är den mest komplicerade delen av Standardmodellen. De beräkningsmetoder som jag har utvecklat har visat sig vara användbara för precis denna tillämpning.

Läs nyheten om att Henrik Johansson tilldelades Swedish Foundations' Starting Grant

Läs mer om Swedish Foundations' Starting Grant och övriga pristagare

Läs mer om Ragnar Söderbergs stiftelse

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2021-12-09