Neutriner från supernovor i IceCube och Hyper-Kamiokande

Vetenskapsrådet fattade den 31 oktober 2019 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 40 840 000 SEK för perioden 2020-2023 för totalt nio projektbidrag och tre etableringsbidrag. Projekten kommer att inledas under 2020.

Projektbeskrivning

Projekttitel: Neutriner från supernovor i IceCube och Hyper-Kamiokande
Huvudsökande: Erin O'Sullivan, avdelningen för högenergifysik
Beviljade medel: 3 300 000 SEK för perioden 2020-2023
Finansiär: Etableringsbidrag från Vetenskapsrådet

Neutrinerna är bland de mest rikligt förekommande partiklarna i universum, men ändå bland de absolut svåraste att studera. De växelverkar knappast alls med materien och det krävs därför mycket stora detektorvolymer för att detektera några av dem. IceCube är en kubikkilometerstor neutrinodetektor som realiserats genom att sensorer placerats ut i inlandsisen vid Sydpolen, i syfte att detektera neutriner från extrema processer i universum. Hyper-Kamiokande, en framtida underjordisk detektor i Japan, kommer att använda 258 kiloton vatten som detektormedium. Forskningsprojektet som ansökan gäller kommer att fokusera på att studera neutriner från supernovor. Sådana studier kan ge oss en unik inblick i, och ett helt nytt perspektiv på, de mekanismer som ligger bakom dessa spektakulära fenomen. Neutriner kan också ge ett tidigt tecken på att något intressant är på väg att hända, och därigenom göra det möjligt att studera skeendet från början med hjälp av teleskop känsliga för olika våglängder av det elektromagnetiska spektrat. Projektet syftar till att studera hur vi med hjälp av neutriner observerade i IceCube och Hyper-Kamiokande kan utvinna information om döende stjärnor som genomgår supernovaexplosioner.