Populärvetenskaplig presentation The Svedberg-laboratoriet

The Svedberg-laboratoriet

På The Svedberg-laboratoriet har det bedrivits acceleratorbaserad forskning och utveckling sedan början av 1950-talet. I början hette det Gustaf Werner-institut och bestod enbart av en partikelaccelerator, en cyklotron, som användes för fysikexperiment och medicinsk forskning.

Under 1970- och 80-talet byggdes cyklotronen om och det byggdes ett flertal nya experimentlokaler. Lagrings- och acceleratorringen CELSIUS kom till och Tandemacceleratorn som låg i samma kvarter knöts till verksamheten. På mitten av 1980-talet startade åter driften och det nybildade The Svedberg-laboratoriet var nu ett fullfjädrat partikelacceleratorcentrum som användes för experiment inom fysik, materialvetenskap, medicin och för industriella tillämpningar. Anläggningen kördes dygnet runt i stort sett hela året runt. Användare kom från hela världen för att använda partikelstrålarna som producerades. Maskinen var byggd för forskning och kunde leverera en mängd olika sorters partikelstrålar med varierbart flöde och olika energier.

Efter sekelskiftet kom anläggningen att spela mindre roll för fysikerna, de sökte sig till andra anläggningar och CELSIUS-ringen avvecklades 2005. Under 2005–2015 var Akademiska Sjukhuset huvudanvändare. De utnyttjade anläggningen för protonterapi och bestrålade patienter främst på dagtid. Övrig tid, på kvällar och nätter, användes partikelstrålen av industrin för att testa elektronik. Behovet av tester fanns inom diverse olika användningsområden, från rymd och flyg ner till jordnära applikationer som routrar, fordonsindustrin, kraftelektronik med mera.

2015 togs den nya Skandionkliniken, Nordens första klinik för protonstrålebehandling av cancer, i drift och Akademiska sjukhuset flyttade sin patientbestrålningsverksamhet dit. Partikelacceleratoranläggningen vid The Svedberg-laboratoriet hade nu spelat ut sin roll för Uppsala universitet och beslut togs att The Svedberg-laboratoriet skulle avvecklas.

2016 avslutades verksamheten och The Svedberg-laboratoriet blev en del av institutionen för fysik och astronomi. Nu med uppdrag att avveckla partikelacceleratoranläggningen.

Avvecklingen innebär en omfattande radiologisk friklassningsprocess med avseende på aktivering och kontaminering av föremål och byggnader. Målet är att frigöra resurser och att lämna lokalerna till annan användning. Avvecklingsarbetet beräknas pågå flera år framöver.

Arbetet bedrivs i en projektgrupp som för närvarande består av nio personer. Samarbete och utbyte sker med avdelningar inom institutionen för fysik och astronomi samt övriga delar av Uppsala universitet. Kompetenser inom bland annat acceleratorfysik och strålskydd lånas från och till olika avdelningar. Avvecklad men användbar utrustning förs över istället för att bli avfall. Det bedrivs även olika studentprojekt.

Senast uppdaterad: 2021-12-14