Nya professorer 2016

Den 18 november 2016 installerades Jonas Fransson från institutionen för fysik och astronomi som ny professor. Totalt installerades 45 nya professorer vid Uppsala universitet 2016.

Läs mer om professorsinstallationen

Jonas Fransson, professor i fysik, särskilt teori för starkt korrelerade material

Forskningspresentation

Jonas Fransson
Foto: Mikael Wallerstedt

Starka korrelationer i material innebär att elektronerna är starkt beroende av varandra och teoretiskt måste de behandlas därefter. Emellertid kan starka korrelationer ge upphov till egenskaper som exempelvis magnetism. Speciellt i molekylära sammansättningar är magnetism och magnetiska växelverkningar intressanta eftersom en del kan styras med yttre påverkan, såsom elektriska strömmar och temperaturdifferenser. Magnetiskt aktiva komponenter kan således användas för att öppna eller strypa den elektriska strömmen genom den molekylära strukturen, vilket kan användas vid närgående studier av densamma. Teoretiska aspekter av magnetism och molekyler under icke-jämvikt kan behandlas med kvantfältteori och kvantstatistiska metoder. Tyngdpunkten ligger vid den enorma mängd elektroner det handlar om, vilket leder till resonemang i termer av den densitet (täthet) som elektronerna har och som den magnetiska strukturen kan beskrivas med. Medan korrelerade (oberoende) elektroner kan ges en enkel och konsekvent beskrivning leder starka korrelationer allt som oftast till motsägelsefulla resultat och tvetydiga tolkningar. Här vägleder jämförelser med experimentella observationer till hur teorin skall utformas. Ofta är temperatur en ytterligare aspekt i sammanhanget. Låga temperaturer kan leda till avsevärt förhöjd eller försänkt elektrisk ledningsförmåga eller magnetisk stabilitet medan sådana egenskaper helt försvinner vid höga. En för enkel teoretisk beskrivning saknar typiskt dessa drag vilket på nytt utmanar det teoretiska angreppssätt som används.


Jonas Franssons installationsföreläsning: Förhållandet mellan magnetiska styrningen och den elektriska strömmen


Senast uppdaterad: 2023-11-13