Alumnen Kristina Kvashnina tilldelad ERC Starting Grant

2017-09-29

Alumnen Kristina Kvashnina har tilldelats ERC Starting Grant för projektet ”Towards the Bottom of the Periodic Table” från Europeiska forskningsrådet.

Kristina Kvashnina disputerade 2006 vid institutionen för fysik och astronomi inom området mjukröntgenspektroskopi vid avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik, med Sergei Butorin som huvudhandledare.

Kristina Kvashnina, som idag är verksam vid Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf i Tyskland, tilldelas ERC Starting Grant för projektet ”Towards the Bottom of the Periodic Table” och kommer att genomföra sitt projekt vid European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) i Grenoble i Frankrike.

ERC Starting Grants är en del av EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020 och söks i internationell konkurrens. De delas ut till unga oberoende forskare som har 2–7 års forskarerfarenhet efter avlagd doktorsexamen. Bidraget är upp till 1,5 miljoner euro för en period upp till fem år och det enda urvalskriteriet för att tilldelas bidraget är vetenskaplig excellens.

Av 3085 ansökningar beviljades totalt 406 forskningsprojekt i 23 europeiska länder sammanlagt 605 miljoner euro. Uppsala universitet tilldelas fyra av de sexton ERC Starting Grants som går till svenska lärosäten.

Två ERC Starting Grants tilldelas forskare vid institutionen för fysik och astronomi och avdelningen för materialteori. Annica Black-Schaffer tilldelas medel för projektet ”New mechanisms and materials for odd-frequency superconductivity” och Adrian Kantian för projektet ”D-electrons coupled to dissipation: a novel approach for understanding and engineering superconducting materials and devices”.

Det Europeiska forskningsrådet, ERC, etablerades 2007 och har som uppgift att främja forskning av högsta kvalitet inom samtliga vetenskapsområden genom omfattande och långsiktig finansiering. ERC Starting Grant är ett av de fem bidrag som delas ut av Europeiska forskningsrådet. De övriga fyra bidragen är ERC Consolidator Grant, ​ERC Advanced Grant, ERC Proof of Concept och ERC Synergy Grant.

Läs mer om Kristina Kvashnina

Läs mer om ERC Starting Grant 2017

Läs mer om Horisont 2020

Camilla Thulin

Last modified: 2023-08-04