Anna Delin tilldelas Thuréuspriset

2018-09-04

Anna Delin vid institutionen för fysik och astronomi tilldelades den 4 september 2018 Thuréuspriset i den fysisk-matematiska klassen "för hennes signifikanta bidrag till teorin kring nanomagnetism" från Kungl. Vetenskaps-Societeten vid en ceremoni i Museum Gustavianum i Uppsala.

Professor Anna Delin har sin huvudsakliga verksamhet knuten till Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, men är också knuten till avdelningen för materialteori vid Uppsala universitet. I sin forskning inom nanomagnetism studerar och försöker hon förstå magnetiska fenomen i mycket små objekt vars storlek typiskt bara mäter några nanometer, det vill säga några miljarddels meter. Genom att göra kvantmekaniska beräkningar med hjälp av kraftfulla datorer beskriver och analyserar hon den kvantmekaniska vågfunktionen i material och nanosystem.

– En typ av nanoobjekt jag har studerat är nanotrådar, som kan vara så tunna att de bara består av en enda rad med atomer. De kvantmekaniska lagarna gör att trådar av metaller på nanoskala kan uppvisa magnetiska egenskaper även om materialet de består av inte är magnetiskt i vanlig mening. Under senare år har jag intresserat mig för magnetisk dynamik, dvs. hur magnetismen ändras som funktion av tid. Magnetiska rörelser kan överföra magnetisk information och ändra magnetismen i ett material, och de kan också utgöra nanomagnetiska objekt i sig själva. Ett exempel på det senare är magnetiska skyrmioner, som är en typ av virvlar i den magnetiska strukturen. En intressant fråga som jag fokuserat på nyligen är hur stabila magnetiska skyrmioner är, dvs. hur länge de existerar och hur detta beror av deras inre struktur, säger Anna Delin.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapsakademi. Det är en fortfarande aktiv och engagerad akademi som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare.

Läs mer om Thuréuspriset på Kungl. Vetenskaps-Societetens sida

Last modified: 2023-08-04