19 nya hedersdoktorer vid Uppsala universitets fakulteter

2018-10-24

De nio fakulteterna vid Uppsala universitet har beslutat vilka de vill utse till hedersdoktorer detta läsår. Bland de nya hedersdoktorerna finns forskare inom fält som epidemiologi, rättsvetenskap och astrofysik men också en debattredaktör, en författare och översättaren bakom Harry Potter-böckernas svenska trolldomsterminologi.

Hedersdoktor, doctor honoris causa, är en titel som tilldelas personer som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Det är alltid fakulteterna själva som utser hedersdoktorer, inte rektor eller universitetsledningen i övrigt. Promotionen av de nya hedersdoktorerna äger rum i universitetshuset den 25 januari 2019.

Teologiska fakulteten

Lejla Demiri är Chair of Islamic Doctrine vid Eberhard Karls Universität Tübingen. Hennes forskningsområden kretsar kring islamisk teologihistoria, teologiska interaktioner mellan kristendom och islam under europeisk högmedeltid, osmansk intellektuell historia, islam och religiös pluralism, islamiska manuskript och interreligiös dialog. Demiris omfattande vetenskapliga produktion och undervisningserfarenhet har bidragit till utvecklingen av islamisk teologi i det europeiska sammanhanget. Hon har också bedrivit ett viktigt kontinuerligt arbete med att bygga ut den interreligiösa dialogen mellan muslimska, judiska och kristna akademiker.

Mary McClintock Fulkerson är professor vid Duke Divinity School, Durham, North Carolina. Hon har i sin forskning genomgående intresserat sig för den levda religiösa praktiken. Makt, kön, ras(ifiering), funktionsvariationer och mångfald har varit genomgående teman. Till exempel utgör hennes bok ”Changing the Subject: Women's Discourses and Feminist Theology” ett viktigt bidrag till den feministiska teoriutvecklingen kring subjektivitet, makt och aktörskap. Fulkerson har genom sin forskning starkt bidragit till den teoretiska och metodiska utvecklingen av det teologiska studiet av kristna praktiker.

Juridiska fakulteten

Marie-Claire Foblets är direktör vid Max Planck-institutet för socialantropologi i Halle, Tyskland, och professor i rättsvetenskap och antropologi vid Katolska universitetet i Leuven, Belgien, och Martin Luther universitetet i Halle Wittenberg, Tyskland. Hon har blivit en förgrundsgestalt för mångkulturstudier i Europa, med juridik, minoritetsskydd och grundläggande friheter i centrum. Foblets har framgångsrikt lett flera internationellt uppmärksammade forskningsprojektet, såsom det EU-finansierade Religare-programmet, om hur religionen hanteras av nationella domstolar inom EU. Marie-Claire Foblets har sedan drygt tio år tillbaka nära relationer med Uppsala universitet och juridiska fakulteten.

Andrew P. Simester är professor vid National University of Singapore och fellow vid Wolfson College i Cambridge. Simester har en omfattande vetenskaplig produktion inom straffrätt och rättsfilosofi. Bland hans verk finns Criminal Law: Theory and Doctrine och Principles of Criminal Law, som båda utkommit i flera upplagor. Sedan många år tillbaka har Simester ett samarbete med forskare vid Uppsala universitet och var mellan 2010 och 2016 gästprofessor vid juridiska fakulteten.

Medicinska fakulteten

Yemane Berhane är professor i epidemiologi och folkhälsa och verksam i Etiopien. Han är chef för Addis Continental Institute of Public Health samt rådgivare till etiopiska regeringen. Berhanes forskningsområden inkluderar barn- och mödrahälsa, hiv/aids, malaria, tuberkulos, nutrition och andra högprioriterade områden inom global hälsa. Forskningen är nära knuten till aktuella kunskapsbehov för att kunna utveckla, implementera och utvärdera storskaliga interventioner och har därför stor betydelse för att omsätta forskningsfynd till policy och program. Berhane samarbetar med olika etiopiska universitet men också med många universitet utomlands. Forskare vid Uppsala universitet har samarbetat med Berhane under 15 års tid.

Catherine Merry är Associate Professor vid University of Nottingham i Storbritannien. Hennes forskning handlar om embryonala stamceller och inducerade pluripotenta stamceller (iPS-celler) och hur dessa kan odlas i definierade 3D-geler för att användas i regenerativ medicin. Hon har lyckosamt kunnat kombinera sitt kunnande i glykobiologi med avancerad stamcellsforskning och materialkemi och visat hur glykosaminoglykaner, kan användas för att styra stamceller att utvecklas till olika celltyper. Merry har tidigare varit gästforskare vid Uppsala universitet och har flera fortsatta samarbeten med Uppsalaforskare.

Eva F Dahlgren är författare, skribent, journalist och föreläsare. Hennes författarskap handlar bland annat om människans förhållande till vetenskapen, särskilt genetiken, och berör synen på människors värde under 1900-talets första hälft. I boken ”Farfar var rasbiolog” skriver hon om sin farfar Ossian Dahlgren. Han var professor i botanik vid Uppsala universitet men höll även populärvetenskapliga föreläsningar vid Statens institut för rasbiologisk forskning som lades ner för 60 år sedan. Hon har även skrivit om ”fallna kvinnor” och hur dessa stämplades för livet men också studerades av rasbiologer. En ständigt aktuell fråga som löper genom Dahlgrens böcker är frågan: Vem är värdefull och vem är undermålig? Och vem avgör det?

Farmaceutiska fakulteten

Patrick Augustijns är professor vid Katholieke Universiteit te Leuven i Belgien. Han är en av forskningsledarna vid laboratoriet Drug Delivery and Disposition vars forskning är inriktad på hur läkemedel absorberas av tarmarna. Ett av laboratoriets styrkeområden är strategier för absorptionen av svårlösliga läkemedel. Augustijns är initiativtagare och drivande inom flera olika nätverk inom sitt forskningsområde. Han är också djupt involverad i (och just nu ordförande för) European University Consortium for Pharmaceutical Research (ULLA) samt Globalization of Pharmaceutics Education Network (GPEN). Augustijns nära förbindelser med många av farmaceutiska fakultetens medlemmar har bidragit väsentligt till fakultetens forskningsprogram.

Historisk-filosofiska fakulteten

Sonia Haoa Cardinali är en framstående arkeolog och tidigare riksantikvarie på Rapa Nui (Påskön). Hon har gjort särskilt betydelsefulla insatser för kunskapen om Påsköns förhistoria, med belysning på öfolkets överlevnadsstrategier, innovativa jordbruk och hållbar miljöanpassning under århundraden av förminskande resurser. Denna forskning har mynnat ut i många publikationer, och har konsekvenser inte bara för Rapanuierna själva utan också för ursprungsbefolkningsfrågor kring Oceanien i stort. Haoa Cardinali har haft ett mångårigt och aktivt samarbete med arkeologer vid Uppsala universitet, vilket lagt grunden för fältarbeten och ömsesidig kunskapsutveckling under flera decennier.

Språkvetenskapliga fakulteten

Lena Fries-Gedin är översättare från engelska och franska och är bland annat känd för sina översättningar av J.K Rowlings Harry Potter-böcker. Fries-Gedin studerade språk vid Uppsala universitet och arbetade under tre decennier som språklärare i Härnösand. Hon har också medverkat som gästföreläsare i grundutbildningen vid Uppsala universitet och vid konferenser och seminarier i hela riket. Under sin långa och produktiva karriär har Fries-Gedin översatt ett 80-tal böcker för såväl vuxna som barn inom allehanda genrer, alltifrån romaner, lyrik, deckare och fantasy till sagor och sånger. Hon utses till hedersdoktor vid språkvetenskapliga fakulteten för sin osvikliga trohet mot ordet i all dess skiftande väsen och skepnader.

John Heritage är professor emeritus i sociologi vid University of California, Los Angeles. Han är en internationellt ledande forskare inom Conversation Analysis, ett tvärvetenskapligt forskningsfält som förenar sociologiska, språkvetenskapliga och antropologiska ansatser som fokuserar på språk som social handling. Under de senaste tre decennierna har John Heritage utvecklat såväl grundforskning som tillämpad forskning inom det samtalsanalytiska forskningsfältet. Genom Uppsala Antibiotic Centre deltar han sedan 2017 i ett språkvetenskapligt projekt om förskrivning av antibiotika. Heritage utses till hedersdoktor vid språkvetenskapliga fakulteten för att han genom sin forskning och pedagogiska gärning har bidragit till att Conversation Analysis bedrivs på många olika språk i vardagliga och institutionella kontexter.

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Alan Warde är professor i sociologi vid University of Manchester i Storbritannien. Under några år var han även gästprofessor vid Uppsala universitet. Ward är en ledande forskare inom fältet konsumtionssociologi och har bland annat intresserat sig för ätandets sociologi. Han har till exempel visat hur praktikteori kan användas som teoretiskt ramverk för att analysera och förstå sociala trender kring alkoholvanor. Under senare år har hans forskning inkluderat ätandet i relation till samhällsfrågor som mat utanför hemmet, exkludering, ojämlikhet och hållbar utveckling. Internationellt har den konsumtionssociologiska forskningen utvecklats kraftigt under senare år och Warde är en mycket betydelsefull forskare i denna utveckling.

Kenneth A. Bollen är professor vid University of North Carolina i Chapel Hill. Hans forskning handlar om utveckling av statistisk metodik för samhälls- och beteendevetenskap med tillämpningar inom befolknings- och hälsovetenskap. Han har gjort banbrytande forskning inom strukturekvationsmodellering, ett forskningsområde som har sitt ursprung vid Uppsala universitet och som har haft stor inverkan på den samhällsvetenskapliga forskningen världen över. Bollen har publicerat över 150 vetenskapliga artiklar och är bland annat författare till boken Structural Equations with Latent Variables.

Maria Ripenberg är debattredaktör och ledarskribent på Upsala Nya Tidning. Hon är känd som en orädd debattör med tydlig etisk kompass som inte begränsas av några partiskrankor. Hennes ämnen rör sig brett över samhällsvetenskaperna, inte minst har hon gjort sig känd för sina inlägg i frågor kring invandring, integration och rasism. Hon är öppen och förnuftsbaserad, alltid villig att söka svar på svåra samhällsproblem utifrån vetenskaplig grund. Ripenberg är även en välkänd profil som organisatör av samtal och seminarier med samhällsvetenskaplig inriktning, till exempel samtalsserien ”Åsikt Uppsala” som arrangerats i samarbete med Uppsala universitet.

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Susan Danby är professor vid Queensland University of Technology i Australien. Hon är en världsledande forskare inom forskningsområden som ’Young Children and Digital Literacy’, ’Early Childhood Studies’ och ’Early Childhood Education’. Danbys expertis omfattar framförallt barns tidiga språkanvändning och barns interaktion med digitala medier. Hon har med sin forskning på ett betydelsefullt sätt bidragit till att öka förståelsen för barn som socialt kompetenta och av att utgå från barns perspektiv och barns deltagande i sociala och samhälleliga processer. Danby är en viktig internationell samarbetspartner, mentor och inspiratör för forskare, doktorander och lärare vid fakulteten för utbildningsvetenskaper, Uppsala universitet.

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Doktor Natalie Batalha är astrofysiker vid NASA Ames Research Center, USA. Mellan 2011 och 2017 var hon forskningsansvarig för NASA:s rymdteleskop Kepler som använts för att upptäcka fler än 1 000 exoplaneter, bland annat jordliknande planeter utanför vårt solsystem. Hon var tidigare professor i fysik och astronomi vid San Jose State University och utsågs 2017 av TIME Magazine till en av de 100 mest inflytelserika människorna i världen. Batalha har etablerat samarbeten med astrofysikerna vid Uppsala universitet gällande metodologi och numeriska metoder för dataanalys av exoplanetspektra. Hon var 2018 inbjuden som Celsius-föreläsare vid fakulteten.

Den brittiske fysikern och kemisten Steven T. Bramwell är professor i fysik vid University College London, UK, och forskningsledare vid London Centre for Nanotechnology. Han var en av dem som experimentellt upptäckte så kallad spin ice. Bramwell har också visat att tvådimensionella magneter har en kritisk exponent som kan fastställas teoretiskt och han har myntat begreppet ”magnetricity” för den magnetiska ekvivalensen till elektrisk ström. Bramwell har av The Times utsetts till en av de 100 främsta forsk­arna i Storbritan­nien. Han har haft ett långvarigt samarbete med forskare vid Ångström­laboratoriet genom till exempel seminarier, föreläsningar, utbyten och gemensamma publikationer och har därigenom mycket aktivt bidragit till utvecklingen av fakultetens forskning inom området magnetism.

Margot Gerritsen är professor vid institutionen för energiresurs­teknik, Stanford University, USA, och chef för Stanfords institut för beräkningsteknik och matematik. Gerritsen forskar om såväl förnybar och fossil energiproduktion som om havsdynamik, fartygsdesign och flera andra områden inom beräknings­matematik. Hon har under de senaste 20 åren aktivt verkat för utbildnings- och forskningssam­arbeten mellan Uppsala universitet och Stanford, i synnerhet inom beräknings­vetenskap. Gerritsen har vid ett flertal tillfällen besökt institutionen för informationsteknologi, för kortare eller längre vistelser, och har bidragit till att såväl studenter som doktorander och anställda kunnat tillbringa tid eller fått tjänster vid Stanford.

Locke Rowe är professor i evolutionsbiologi vid University of Toronto, Kanada. Rowes forskningsintressen har innefattat såväl evolutionsbiologi som ekologi och senare också utvecklingsbiologi. Rowe har bidragit med många viktiga arbeten, främst avseende evolutionen av åldrande och skillnader mellan könen i djurvärlden, och han har också författat en mycket inflytelserik bok inom området. Rowe har under en lång rad år samarbetat med forskare vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet och han har länge odlat en nära relation med universitetet, bland annat genom årliga forskningsvistelser där han föreläst och inspirerat studenter och doktorander.

---

Hedersdoktorer vid Uppsala universitet
Läs mer om titeln hedersdoktor och om tidigare utsedda hedersdoktorer vid universitetets fakulteter.

Linda Koffmar

Last modified: 2023-08-04