Konsolideringsbidrag till forskare vid Uppsala universitet

2022-12-12

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats konsolideringsbidrag 2022. Vid Uppsala universitet tilldelas Annica Black-Schaffer, professor vid institutionen för fysik och astronomi, och Mikael Sellin universitetslektor vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, vardera 10 miljoner kronor under fem år.

Syftet med konsolideringsbidraget är att ge framstående yngre forskare möjligheter att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare.

Inom området naturvetenskap och teknik tilldelas Annica Black-Schaffer medel för projektet ”Ett nytt inhomogent supraledande landskap från oordning och moirémönster”.

– Konsolideringsbidraget från VR ger oss möjlighet att försöka skapa och förstå supraledning i material som annars inte alls är supraledande, såsom grafen. Supraledning är ett unikt kvantmekaniskt fenomen där ett material leder elektrisk ström helt utan förluster. Vi kommer göra detta genom att ändra den atomära strukturen på materialen genom att till exempel införliva defekter eller skapa moirémönster, säger Annica Black-Schaffer.

– Det här är teoretisk grundforskning som handlar om att förstå komplexa kvantmekaniska fenomen i material. Med en sådan förståelse så kan vi i framtiden förhoppningsvis både bygga bättre kvantdatorer och ha supraledare i rumstemperatur som skulle eliminera alla förluster vid strömöverföring.

Bakterieinvasion av tarmslemhinnan

Inom medicin och hälsa tilldelas Mikael Sellin bidrag för forskningsprojektet ”Bakterieinvasion av tarmslemhinnan – mekanismer för attack och skydd”.

– Aggressiva bakterier kan invadera kroppens vävnader och orsaka allvarlig sjukdom. Traditionellt har forskare använt mycket enkla experimentsystem för att förstå hur bakterieinvasion av vävnad går till, vilket har begränsat vår kunskap om dessa processer. Genom att odla mänsklig vävnad från stamceller utanför kroppen kan vår grupp nu istället studera hur aggressiva bakterier, såsom Shigella, Salmonella och Campylobacter, attackerar våra vävnader under betingelser som i hög grad efterliknar den mänskliga kroppen. Vi hoppas på så sätt identifiera nyckelsteg av infektionen, och i förlängningen nya sätt att blockera dessa, förklarar Mikael Sellin och fortsätter.

– Konsolideringsanslaget kommer att användas till att rekrytera nya medarbetare och utveckla våra metoder för att följa dynamiska förlopp i infekterad vävnad ner på millisekundnivå, säger Mikael Sellin.

Åsa Malmberg

LÄS MER

Annica Black-Schaffers forskargrupp

Mikael Sellins forskargrupp

Senast uppdaterad: 2023-08-04