Fem Wallenberg Scholars till institutionen för fysik och astronomi

2024-03-26

Vid institutionen för fysik och astronomi har fem Wallenberg Scholars utsetts för perioden 2024–2029 av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Susanne Höfner, Annica Black-Schaffer och Peter Oppeneer har utsetts till nya Wallenberg Scholars och Olle Eriksson och Karin Schönning har fått sina tidigare Wallenberg Scholars förlängda med ytterligare fem år för perioden 2024-2029.

Susanne Höfner kommer som Wallenberg Scholar att konstruera datormodeller över svala jättestjärnors och superjättars atmosfärer och vindar för att utforska processer som bidrar till stoftbildning och vindacceleration. Något som skulle bidra till förståelsen för hur stjärnor sprider material som kan ge upphov till planeter och liv.

Annica Black-Schaffer kommer i sin forskning att bygga ett teoretiskt ramverk för att skapa, förbättra och förstå elektronisk ordning, särskilt supraledning, i öppna system genom icke-hermitska effekter.

Peter Oppeneers mål är att bygga upp ett teoretiskt ramverk för snabb icke-jämviktskvantdynamik baserad på materialspecifika beräkningar och sedan applicera ramverket på viktiga, olösta problem inom icke-jämviktsdynamik hos fasta material.

Olle Eriksson utsågs till Wallenberg Scholar första gången 2019 med projektet Jakten på framtidens magnetiska material. Som Wallenberg Scholar har Olle Eriksson byggt upp en världsledande miljö inom materialteori vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Med hjälp av matematiska modeller och datorsimuleringar studerar han bland annat magnetiska material för att teoretiskt förutspå funktionalitet och förbättrade tillämpningar. Förhoppningen är att identifiera nya, billigare och miljövänligare magnetiska material, men även att ständigt förfina teoretiska metoder som beskriver materialen.

Karin Schönning kommer inom sitt projekt Materiens sällsamma inre – på upptäcksfärd i femtometerkosmos fortsätta studera några av materians minsta byggstenar för att komma närmare en lösning av en av de största mysterierna inom kärnfysiken – naturens starka kraft och varför universum är fyllt av mer materia än antimateria. Genom att mäta spinnegenskaperna har Karin Schönning och hennes kollegor lyckats ta fram en ”ögonblicksbild” av hur en viss sorts hyperon-antihyperonpar bildas – en milstolpe i forskningen. Bilden är inget riktigt fotografi utan motsvarar en uppsättning parametrar vid en given tidpunkt.

Programmet Wallenberg Scholars initierades 2009 och avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika seniora forskarna vid svenska universitet. Anslaget är femårigt (med möjlighet till förlängning ytterligare fem år) och tanken är att ge ledande forskare frihet och re­surser för att motivera att dessa stannar i Sverige. 2024 utsågs totalt 118 Wallenberg Scholars. Totalt är 20 forskare vid Uppsala universitet med i programmet.

Läs mer

Nya Wallenberg Scholar vid Uppsala universitet

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses webb

Senast uppdaterad: 2023-08-04