Nya hedersdoktorer utsedda vid Uppsala universitet

2019-10-16

De nio fakulteterna vid Uppsala universitet har beslutat vilka de vill utse till hedersdoktorer detta läsår. Bland de nya hedersdoktorerna finns forskare inom fält som strängteori, mödrahälsovård, evolutionsbiologi, europeisk idéhistoria och förskoleforskning. Där finns också en expert på tonsättaren Johann Sebastian Bach och en forskande läkare som sprider kunskap om prostatacancer via sociala medier.

Hedersdoktor, doctor honoris causa, är en titel som tilldelas personer som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Det är alltid fakulteterna själva som utser hedersdoktorer, inte rektor eller universitetsledningen i övrigt.
Promotionen av de nya hedersdoktorerna äger rum i Universitetshuset den 31 januari 2020.

Teologiska fakulteten

Nancy T. Ammerman är professor i religionssociologi vid Sociology Department of the College of Arts and Sciences och School of Theology, Boston University. Hon är en ledande forskare inom det växande forskningsfältet ”levd religion” (”lived religion”), som argumenterar för att studera vardagslivets uttryck för religion, snarare än dogmer och organisationer för att förstå religioners individuella och samhälleliga betydelse. Hennes böcker Everyday Religion: Observing Modern Religious samt Sacred Stories, Spiritual Tribes: Finding Religion in Everyday Life är centrala i utvecklingen av teori och metoder för området och används i flera forskningsämnen inom teologi och religionsvetenskap. Professor Ammermans har mottagit flera utmärkelser för hur hennes tidigare studier av fundamentalistiska kristna församlingar i USA bidragit till att förstå dessas rörelsers inre dynamik liksom den roll de spelar som aktörer i samhället. Professor Ammerman har varit ordförande för the Society for the Scientific Study of Religion (2004-2005), the Religion Section of the American Sociological Association (2000-2001) och the Association for the Sociology of Religion (1995-1996).

Fania Oz-Salzberger, professor i historia vid University of Haifa, är en forskare och författare med stor internationell räckvidd. I sin forskning har hon främst ägnat sig åt europeisk idéhistoria, med ett fokus på kulturell interaktion. Boken Jews and Words, som hon skrev tillsammans med sin nyligen bortgångne far, Amos Oz, och som har översatts till ett flertal språk, lyfter fram den judiska tolkningstraditionens korsbefruktning med andra kulturella och religiösa traditioner genom millennierna. Fania Oz-Salzberger var mellan 2016 och 2019 föreståndare för Paideia, The European Institute for Jewish Studies in Sweden, ett institut som samverkar med Forum för judiska studier vid Uppsala universitet.

Juridiska fakulteten

Hans Petter Graver är professor i rättssociologi med särskild inriktning mot förvaltningsrätt vid Universitetet i Oslo. Hans framstående rättsvetenskapliga forskargärning omfattar ett stort antal verk inom offentlig rätt i vid mening och i rättsteori och han har gjort betydande insatser för rättsvetenskapen i stort. Hans Petter Graver har arbetat i norska Forbruger- och administrasjonsdepartmentet och hos Regjeringsadvokaten i Norge. Han har varit forskningsledare vid Senter for europaforskning Arena och är medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi. Hans forskning omfattar förvaltningsrätt, rättssociologi, rättshistoria, rättslära, rättsteori, argumentationsteori och retorik. Hans senaste forskningsprojekt är ”Domstolenes bristepunkt – Om dommere når rettsstaten er under press”. Hans Petter Graver har varit aktiv i lagstiftningsarbete, bland annat i flera betydelsefulla statliga utredningar, och har i sin verksamhet på olika sätt bidragit till att fördjupa och nyansera svåra rättsliga frågor.

Medicinska fakulteten

Stacy Loeb är läkare och assistant professor i urologi och folkvetenskap vid New York University. Hennes forskningsområde är klinisk prostatacancer med fokus på tidig prostatacancer och kunskapsspridning via sociala medier. Stacy Loeb är en internationellt erkänd expert med fler än 285 publicerade vetenskapliga artiklar och många bokkapitel. Hon är en flitigt anlitad internationell föreläsare och programledare för radioprogrammet Men’s Health Show i New York och en flitig twittrare med mer än 12 000 följare. Stacy Loeb har hittills publicerat 29 vetenskapliga artiklar tillsammans med forskare vid Uppsala universitet baserat på Nationella prostatacancerregistret (NPCR) och är en viktig ambassadör för Uppsala universitet och svensk kvalitetsregisterforskning.

Ingeborg Hochmair-Desoyer, Doz. Dipl.- Ing. Dr. techn. DDr. med.h.c, är en av de ledande forskarna i världen inom utvecklingen av cochleaimplantat. Cochleaimplantaten är en av de största medicinska upptäckterna någonsin. Den kirurgiska behandlingen ger möjlighet att bota medfödd dövhet hos barn och ge dem ett oralt språk. Även dövblivna vuxna kan återfå mycket av sin förlorade hörsel. Metoden innebär att en elektrod insätts i hörselsnäckan och snabba akustiskt genererade elektriska pulser genereras i hörselnerven som förs upp till hjärnan. Hochmair-Desoyer utvecklade tillsammans med sin make den första flerkanaliga elektroden inbäddad i silikonhölje. Denna har senare legat till grund för möjligheten att operera gravt hörselskadade även när viss hörsel kvarstår, s.k. elektroakustisk stimulering. 2013 belönades hon med Laskerpriset. Sedan 1990 har IH byggt upp MED-EL Industrier i Innsbruck, Österrike. Hochmair-Desoyer driver sitt företag med fokus på forskning och utveckling och stödjer framgångsrik forskning inom hörsel i hela världen, bland annat flera forskningsprojekt vid Akademiska sjukhusets öronklinik samt vid Uppsala universitet.

John L. Cox är professor emeritus vid Keel University, Staffordshire, Storbritannien. Han är internationellt erkänd för sitt arbete inom perinatal psykiatri, särskilt genom utvecklingen av ett screeninginstrument för att identifiera kvinnor som drabbas av postpartumdepression, Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Skalan används både i kliniska sammanhang och inom forskningen. John Cox var en av grundarna av Marcé Society for Perinatal Mental Health och hans arbete som psykiater, forskare och lärare har belönats med ett antal prestigefyllda priser under åren. Han är en av grundarna av den moderna perinatala psykiatrin och har bidragit avsevärt till förbättring av diagnos och behandling av kvinnor som lider av förlossningsdepression.

Farmaceutiska fakulteten

Elizabeth CM de Lange är professor i prediktiv farmakologi vid Leidens universitet i Nederländerna. Hennes forskning handlar om att kunna förutsäga olika läkemedels effekt på människor. Ett av fokusområdena för hennes forskargrupp är att undersöka hur läkemedel kan transporteras till olika vävnader, framför allt hjärnan som skyddas av blod-hjärnbarriären. Elizabeth de Lange är sedan 2013 Fellow of the American Association of Pharmaceutical Sciences och har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar och flera bokkapitel. Hon har dessutom deltagit och organiserat många internationella konferenser och symposier. Sedan tidigt 90-tal finns starka band mellan Elizabeth de Lange och Uppsala universitet, särskilt till gruppen för translationell farmakokinetik och farmakodynamik vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

Historisk-filosofiska fakulteten

Petra Broomans, Associate professor med ius promovendi vid universitetet i Groningen och Visiting professor vid universitetet i Ghent är en framstående forskare inom området svensk litteratur, kvinnolitteratur och kulturförmedling. Hon har särskilt lyft fram kvinnliga författare och har initierat flera samarbetsprojekt med forskare i litteraturvetenskap och genusvetenskap, inte minst inom ramen för universitetets U4-nätverk. Petra Broomans har också ansvarat för ett pedagogiskt samarbete mellan institutioner i Groningen, Uppsala och Sichuan. Hennes mångåriga och framgångsrika gärning vid Universitetet i Groningen har haft avgörande betydelse för främjandet av svensk och skandinavisk litteratur i Nederländerna.

Peter Wollny är ett ledande namn inom forskningen kring Johann Sebastian Bach och hans söner och en av de främsta specialisterna på musikfilologins område. Han utnämns till hedersdoktor för sina uppslagsrika och noggranna studier i 1600- och 1700-talets musik liksom för sin framstående verksamhet vid Bach-Archiv i Leipzig, som under Wollnys ledning har utvecklats till det viktigaste forskningsinstitutet ägnat familjen Bach och tysk musik under tidigmodern tid. I sitt mångåriga samarbete med institutionen för musikvetenskap har han varit utomordentligt betydelsefull för den pågående forskningen kring tidigmodern musikhistoria, bland annat genom sitt viktiga arbete med musikhandskrifterna i Dübensamlingen vid Uppsala universitetsbibliotek.

Språkvetenskapliga fakulteten

Camilla Wide är professor i nordisk filologi vid Åbo universitet, Finland. Hon har gjort stora insatser för svenska språket i både Finland och Sverige. I sin forskning undersöker Camilla Wide främst olika aspekter av talat språk, grammatik och interaktion. Framför allt ska nämnas hur hon med sitt vetenskapliga arbete har lämnat värdefulla bidrag till den internationella forskningen om pluricentriska språk genom stort upplagda studier om skillnader mellan sverigesvenska och finlandssvenska när det gäller såväl språkbruk som språksystem. För tillfället är hon ledare för Åbodelen av ett stort forskningsprogram finansierat av Riksbankens Jubileumsfond i Sverige (2013-2020).

Viet Thanh Nguyen är vietnamesisk-amerikansk skönlitterär författare och litteraturvetare vid University of Southern California. Nguyen kom till USA som krigsflykting från Vietnam när han var fyra år gammal. Enligt honom själv har denna erfarenhet haft betydelse för hans val av frågeställningar och teman. I sina vetenskapliga såväl som litterära verk utforskar Nguyen frågor om migration, ras, etnicitet och identitet. Nguyens senaste monografi Nothing Ever Dies: Vietnamn and the Memory of War, studerar gestaltningar av Vietnamnkriget i litteratur, film och minnesmonument. Samma frågor om krig, ras och identitet utforskas på ett annat sätt i Nguyens debutroman The Sympathizer (på svenska Sympatisören), där berättaren är en vietnamesisk dubbelagent i Amerika. Romanen belönades med det prestigefyllda Pulizerpriset och en rad andra litterära priser. Novellsamlingen The Refugees ges ut i svensk översättning hösten 2019. Nguyen har även blivit en viktig röst inom den offentliga debatten i USA om brännande ämnen som rasism och flyktingfrågor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Michèle Lamont är professor i sociologi, professor i African and African American Studies, samt Robert I. Goldman Professor of European Studies vid Harvard University. Hon är sociolog och världsledande inom studier av ojämlikhet. En ständigt aktuell fråga är hur ojämlikhet uppkommer och upprätthålls. Vad får den för konsekvenser för människor och hur kan den motverkas? För att svara på detta behövs ett grepp som omfattar ekonomiska, politiska, institutionella och kulturella dimensioner. Michèle Lamonts banbrytande forskning rör värdehierarkier längs med alla dessa dimensioner och hur de skapar exkludering och inkludering baserat på främst social klass och etnicitet. Hennes bidrag på området är moderna klassiker. Lamont forskar fortsatt om ojämlikhet och medföljande stigmatisering av utsatta grupper i USA såväl som globalt, och visar hur människors handlande leder till förändringar genom avstigmatisering. Michèle Lamonts forskning om den ökande institutionaliseringen av värderingsprocesser – till exempel inom vetenskapssamhällets interna granskningsprocesser – har på samma sätt haft stort inflytande. Studien How professors think lade grunden för ett tema som hon fortsätter utforska, nämligen hur utvärderingssamhället påverkar forskning och högre utbildning. Genom gedigna jämförande empiriska studier och teoretiskt driv, har hon befäst sin roll som tongivande samhällsvetare.

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Michel Vandenbroeck är docent vid Gents Universitet i Belgien där han ägnar sig åt forskning om och utbildning för kvalitet inom samhällelig barnomsorg/förskola, dess styrning, praktiker och relation till familjepolitik. Han studerar särskilt inkluderings- och exkluderingsprocesser och föräldrastöd i kontexter med mångfald och ökande skillnader mellan olika grupper. Vandenbroecks forskning har rönt stort internationellt intresse och erkännande inom pedagogik och socialt arbete, särskilt inom förskoleforskningsfältet. Han har en omfattande vetenskaplig produktion bestående av vetenskapliga artiklar, böcker och konferensbidrag samt är en mycket efterfrågad plenarföreläsare vid internationella konferenser. Vandenbroeck har ett starkt engagemang i frågor som rör social rättvisa och mångfald, deltar i aktuella samhällsdebatter och betonar forskningens roll för att befrämja utvecklandet av kvalitativa och inkluderande förskoleverksamheter för barn och familjer med skilda bakgrunder.

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Professor Dino Fiorani är forskningsledare vid CNR, Istituto di Struttura della Materia, Roma, Italien. Fiorani bedriver ledande forskning inom magnetism och nanoteknologi och har som initiativtagare till European Magnetism Association och Joint European Magnetic Symposia starkt bidragit till samordnad och stärkt europeisk magnetismforskning. Han har publicerat över 250 artiklar, främst inom områdena magnetiska nanopartiklar och magnetiska tunnfilmer. Inom fakulteten bedrivs omfattande experimentell och teoretisk forskning nära relaterad till professor Fioranis verksamhet inom magnetism och magnetiska nanosystem. Sedan flera år finns etablerade vetenskapliga kontakter mellan Fiorani och forskare vid institutionerna för teknikvetenskaper, fysik och astronomi samt geovetenskaper vilket bland annat resulterat i ett flertal gemensamma publikationer.

Doktor Karen Hanghøj är geolog, tidigare verksam inom industrin och vid Danmarks och Grönlands Geologiska Undersökning (GEUS). Under senare år har hon varit CEO för EIT RawMaterials, världens största konsortium inom området råmaterial där Uppsala universitet också är en partner. Inom konsortiet samarbetar ledande företag, universitet och forskningsinstitut kring råmaterials hela värdekedja; från prospektering och gruvdrift till ersättningsmaterial, återvinning och cirkulär ekonomi. Hon lämnade hösten 2019 EIT för att bli chef för British Geological Survey (BGS), ett stort och viktigt forskningsinstitut inom geovetenskaperna. Ett antal medarbetare inom fakulteten har haft och har ett mycket aktivt samarbete med Hanghøj i samband med såväl forsknings- som innovationsaktiviteter.

Professor Judith Mank är verksam vid University of British Columbia, Kanada. Hon är en ledande forskare inom ett av naturvetenskapens kärnämnen, evolutionsbiologi. Hon har särskilt profilerat sig inom evolutionen av kön, könskromosomer och genetiska konflikter mellan könen. Hon är också en aktiv och mycket uppskattad gästföreläsare, lärare och mentor. Professor Mank har starka band till Uppsala universitet med bland annat en postdoc-period 2007-2008. För närvarande är hon gästprofessor vid institutionen för organismbiologi och har där utvecklat nya samarbeten med forskare inom fakulteten. Hennes vetenskapliga profil stärker fakultetens redan ledande forskning inom evolutionsbiologi och möjliggör nya interaktioner i gränslandet mellan evolutions- och organismbiologi.

Professor Cumrun Vafa, Harvard University, USA, är en internationellt framstående expert inom teoretisk och matematisk fysik och särskilt strängteorins både fysiska och matematiska aspekter. Han har gjort viktiga upptäckter inom topologisk strängteori och har på ett avgörande sätt bidragit till förståelsen av så kallad spegelsymmetri. Professor Vafa har bland annat belönats med Breakthrough Prize in Fundamental Physics, Dirac Medal och Dannie Heineman Prize for Mathematical Physics. Han har samarbeten både med institutionen för fysik och astronomi och med matematiska institutionen och är också aktiv som folkbildare. I samband med konferensen String Math i Uppsala sommaren 2019 höll han bland annat en populärvetenskaplig föreläsning i en fullsatt universitetsaula.

Läs mer

Läs mer om titeln hedersdoktor och om tidigare utsedda hedersdoktorer vid universitetets fakulteter.

Linda Koffmar

Senast uppdaterad: 2023-08-04