Vinterpromotionen 2020

Vinterpromotionen 2020 ägde rum den 31 januari. Vid institutionen för fysik och astronomi promoverades fyra doktorer. Under vinterpromotionen installerades även två hedersdoktorer kopplade till institutionen för fysik och astronomi. Promotor var Roland Roberts.

Hedersdoktorer

Professor Dino Fiorani är forskningsledare vid CNR, Istituto di Struttura della Materia, Roma, Italien. Fiorani bedriver ledande forskning inom magnetism och nanoteknologi och har som initiativtagare till European Magnetism Association och Joint European Magnetic Symposia starkt bidragit till samordnad och stärkt europeisk magnetismforskning. Han har publicerat över 250 artiklar, främst inom områdena magnetiska nanopartiklar och magnetiska tunnfilmer. Inom fakulteten bedrivs omfattande experimentell och teoretisk forskning nära relaterad till professor Fioranis verksamhet inom magnetism och magnetiska nanosystem. Sedan flera år finns etablerade vetenskapliga kontakter mellan Fiorani och forskare vid institutionerna för teknikvetenskaper, fysik och astronomi samt geovetenskaper vilket bland annat resulterat i ett flertal gemensamma publikationer.

Professor Cumrun Vafa, Harvard University, USA, är en internationellt framstående expert inom teoretisk och matematisk fysik och särskilt strängteorins både fysiska och matematiska aspekter. Han har gjort viktiga upptäckter inom topologisk strängteori och har på ett avgörande sätt bidragit till förståelsen av så kallad spegelsymmetri. Professor Vafa har bland annat belönats med Breakthrough Prize in Fundamental Physics, Dirac Medal och Dannie Heineman Prize for Mathematical Physics. Han har samarbeten både med institutionen för fysik och astronomi och med matematiska institutionen och är också aktiv som folkbildare. I samband med konferensen String Math i Uppsala sommaren 2019 höll han bland annat en populärvetenskaplig föreläsning i en fullsatt universitetsaula.

Doktorer

Barbara Bruckner, tillämpad kärnfysik
Avh: New aspects of electronic interactions of keV ions with matter

Alessandro Georgoudis, teoretisk fysik
Avh: Topics in perturbation theory: From IBP identities to integrands

Mikael Mårtensson, högenergifysik
Avh: A search for leptoquarks with the ATLAS detector and hardware tracking at the High-Luminosity LHC

Christofer Östlin, molekyl- och kondenserade materiens fysik
Avh: Simulations of Biomolecular Fragmentation and Diffraction with Ultrafast X-ray Lasers

Senast uppdaterad: 2024-01-17