Lika villkor

Lika villkor är en rättighetsfråga för individen och en kvalitetsfråga för universitetet. Ett lika villkorsperspektiv ska integreras i alla delar av verksamheten och universitetets studie- och arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och respekt.

Stycket ovan är hämtat från Mål och strategier för Uppsala universitet

Utskottet för lika villkor

Fakultetens utskott för lika villkor har det övergripande ansvaret för arbetet med lika villkors-frågor. Det huvudsakliga arbetet sker dock vid fakultetens institutioner. Varje institution har ett lika villkors-ombud och en lika villkors-grupp. 

Fakultetens har också två lika villkorssamordnare med inriktning på lika villkor för studenter med funktionsvariation och/eller andra särskilda behov

Aktiviteter lika villkor

Finansiellt stöd

Under de senaste åren har institutionen för fysik och astronomi fördelat ca. två miljoner SEK per år, för att förbättra lika villkorssituationen på institutionen.

Seminarieserie och kurs om lika villkor

För att utbilda alla medarbetare inom likavillkorsfrågor har lika villkorsgruppen tagit initiativ till en seminarieserie och en doktorandkurs.

Seminarium:

 • The gender perspective: Changes during the last 15 years
  Prof. Karin Schönning, Uppsala universitet
  Datum: 2021-03-19
   
 • Female Faculty: Why so few and why care?
  Prof. Pernilla Wittung-Stafshede, Chalmers
  Datum: 2021-02-19

För information om doktorandkursen Equal Opportunities and Unconscious Bias kontakta kursansvarig Karin Schönning.

​Rapportera diskriminering

Alla anställda och studenter ska bemötas med respekt och ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor, fritt från diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna enligt Diskrimineringslag (2008:567):

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

Kontakt

Alla typer av diskrimineringar eller trakasserier vid institutionen för fysik och astronomi kan rapporteras av medarbetare och studenter till:

Mer information finns i Uppsala universitets Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen.

Likavillkorsgruppen

E-post

physics-jamgrupp@lists.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-10-20