Stämmer verkligen formeln E=mc2 i detalj?

2018-01-02

Angående formeln E=mc2 så undrar jag om formeln verkligen stämmer i detalj? Jag menar, det är ju massa i viloläge man räknar på. Inte någon slags kinetisk energi på massa i ljushastighetsrörelse. Kan man skriva om formeln till mer exakt? Där c byts ut mot ett rent matematiskt tal. Det vill säga E=m(och ett tal). Till exempel som m×200 miljoner (eller det tal som det egentligen är fråga om). För det måste ju finnas ett exakt tal, även om det är pyramidalt stort...!?

Frågan ställdes 2018-01-02 av Bengt, 68 år.

Det är korrekt att formeln E=mc2 gäller när ett föremål med massa m är i viloläge och inte i rörelse (för då gäller en annan formel). Allt formeln egentligen säger är att trots att ett objekt är i viloläge (och inte har rörelse- eller lägesenergi eller någon annan sorts energi) har den en energi just på grund av att föremålet har en massa. Och formeln E=mc2 är exakt, där c är ljusets hastighet som är 3 x 108 m/s och därför blir c2 ett väldigt stort tal! Att denna formel stämmer kan bland annat ses i kärnreaktioner där en oerhört liten mängd massa kan frigöra enorma mängder energi.

Frågan besvarades av Rebecca Lodin, doktorand i teoretisk fysik vid institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16