Forskarutbildning vid institutionen för fysik och astronomi

Ett bra sätt att komma in på forskarutbildningen är att genomföra sitt examensarbete på den avdelning och inom det ämnesområde man är intresserad av att doktorera inom. När du har avlagt en examen, enligt behörigheten nedan, kan du söka in på forskarutbildningen, som kan leda till filosofie eller teknologie licentiatexamen och filosofie eller teknologie doktorsexamen.

En licentiatexamen tar två år på heltid och en doktorsexamen tar fyra år på heltid. Som doktorand får du en handledare och genomför ett eget forskningsprojekt, enskilt eller i en grupp. Därutöver läser du kurser och vanligtvis är forskarutbildningen kombinerad med undervisning eller annat uppdrag på 20%, vilket innebär att det i praktiken tar fem år att slutföra en doktorsexamen. Doktoranders lön följer doktorandstegen.

Lediga platser inom forskarutbildningen utlyses av den institution eller det forskningsprogram som ansvarar för ämnet eller inriktningen. Utlysningen av lediga doktorandtjänster sker löpande under året och kan även hittas på universitetets centrala sidor.

Forskarutbildningsämnen

Aktuella forskarutbildningsämnen

 • Fysik (i vilka ingår högenergifysik, kärnfysik, materialfysik, materialteori, molekyl- och kondenserade materiens fysik, tillämpad kärnfysik), TNFYSI00, kontakt: Mattias Klintenberg
 • Fysik med inriktning mot Fysikens didaktik, TNFYSI05, kontakt: Urban Eriksson
 • Teoretisk fysik, TNTEFY00, kontakt: Ulf Danielsson

Forskarutbildningsämnen utan nyantagning

Ämnesstudieplaner

Ämnesstudieplaner, som ger specifik beskrivning för respektive forskarutbildningsämne finns på teknisk-naturvetenskapliga fakultetens webbplats:

Astronomi
Astronomi och astrofysik
Fysik
Teoretisk fysik

Studierektor

Studierektor för utbildning på forskarnivå är Gabriella Andersson, som nås på funktionsadressen: fus@physics.uu.se.

Forskarutbildningskurser

Obligatorisk kurs

Forskningsetik 2 hp / Kurs i forskningsetik om minst 2 högskolepoäng

Fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser

 • Electron Spectroscopy
 • Introduktion till Mathematica
 • Introduktionskurs för nya doktorander
 • Högskolepedagogisk grundkurs

Samtliga forskarutbildningskurser vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Ämnesspecifika forskarutbildningskurser

 • Acceleratorer och detektorer
 • Astropartikelfysik
 • Beräkningsfysik
 • Detector technologies for Particle Physics
 • Digital elektronikkonstruktion med VHDL
 • Elektronstruktur hos funktionella material
 • Energirelaterade materials fysik
 • Fasta tillståndets teori
 • Frielektronlaser – vetenskap och teknik
 • Galaxernas fysik
 • Geometriska metoder i teoretisk fysik
 • Gravitation och kosmologi
 • Jonstrålebaserad materialanalys
 • Kosmologi
 • Kvantfältteori
 • Kvantkromodynamik och effektiv fältteori
 • Kärnfysik II
 • Magnetism
 • Modellering och simuleringsmetoder för partikeltransport
 • Mångpartikelteori
 • Nanovetenskap
 • Nukleär astrofysik
 • Numerical Hydrodynamics and Radiative Transfer*
 • Observationell astrofysik II
 • Partikelfysik II
 • Physics of Planetary Atmospheres*
 • Plasmafysik
 • Quantum-enhanced deep learning
 • Scientific programming*
 • Statistiska metoder i fysiken
 • Strängteori I och II
 • Symmetri och gruppteori
 • Synkrotronstrålning
 • Teoretisk astrofysik
 • Topics in elementary- and astro-particle physics
 • Topics in instrumentation and accelerator physics
 • Täthetsfunktionalteori (DFT) I

*Kursen ges vartannat år

Forskarutbildningskurser vid institutionen för fysik och astronomi

Behörighet

Behörighetskraven till utbildning på forskarnivå är följande:

 • Grundläggande behörighet, dvs. avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Särskild behörighet, det vill säga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning eller särskild yrkeserfarenhet. Den särskilda behörigheten framgår av ämnets studieplan.
 • Att den sökande bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Studieplaner inom forskarutbildning inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Antagning

Doktorander antas normalt av prefekten vid den institution som ansvarar för ämne/inriktning. Doktorander med annan finansiering än anställning som doktorand vid Uppsala universitet, till exempel industridoktorander, stipendiater, doktorander anställda vid annat lärosäte, deltidsdoktorander och licentiander antas av fakultetsnämndens arbetsutskott, efter beredning av forskarutbildningsnämnden.

Antagningsbeslutet fattas efter samråd med dem som tjänstgör som handledare vid institution/avdelning. I samband med antagningen skall en individuell studieplan upprättas. Normalt formulerar handledarna forskningsprojektet i samband med antagningen.

Alla blanketter för antagningen finns på fakultetens hemsida, länk nedan.

Blanketter och mallar för forskarutbildningen

Studieplan

Studieplanen består av tre delar: en allmän, en ämnesinriktad och en individuell del. Den individuella studieplanen upprättar studenten tillsammans med sin handledare och de övriga två finns på teknisk-naturvetenskapliga fakultetens webb. Där kan du även hitta allmän information om forskarstudier vid fakulteten.

Doktorandombudsmän

Doktorandombudsmännen är två doktorander anställda av institutionen för fysik och astronomi som hjälper doktorander med frågor kring finansiering, anställningsvillkor, trakasseri, diskriminering och problem med handledare eller kollegor. Alla frågor och ärenden behandlas med tystnadsplikt. Doktorandombudsmännen är även ordförande för och har ansvar för att organisera doktorandrådet.

Mer om doktorandombudsman

Efter utbildningen

En doktorsexamen i fysik öppnar vägen för såväl en forskarkarriär som ett yrkesliv utanför universitetsvärlden.

Disputationer och licentiatseminarier

Senast uppdaterad: 2023-11-10