Doktorandombudsman

Institutionen för fysik och astronomi har två doktorander som doktorandombudsmän. Deras roll är att hjälpa doktorander med frågor kring finansiering, anställningsvillkor, trakasserier, diskriminering och eventuella problem med handledare eller kollegor. Doktorandombudsmännen har tystnadsplikt. Doktorandombudsmännen är också ordförande i doktorandrådet samt organiserar välkomstlunch för nya doktorander.

Doktorandråd

Doktorandrådet leds av doktorandombudsmännen och består dessutom av doktorandrepresentanter för varje avdelning vid institutionen och doktorandrepresentanter från andra doktorandgrupperingar på institutions- och fakultetsnivå. Doktorandrådets roll är att bevaka doktorandernas intressen och arrangera sociala aktiviteter. Möten för samtliga doktorander på institutionen arrangeras en gång per termin.

Mentorsprogram

Det finns ett mentorsprogram för doktorander, där doktoranden kan få en mentor som kan svara på frågor och vara ett stöd för doktoranden i olika frågor. Doktoranden och mentorn lägger gemensamt upp hur de vill att mentorskapet ska se ut.

Den som är intresserad av att delta i mentorsprogrammet, såväl doktorand som mentor kan kontakta doktorandombudsmännen.

Alumnnätverk

Doktorandombudsmännen har bildat ett alumnnätverk på LinkedIn för doktorander som tagit examen vid institutionen för fysik och astronomi, där de kan hålla kontakten med tidigare doktorandstudenter efter examen.

​Rapportera diskriminering

Alla anställda och studenter ska bemötas med respekt och ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor, fritt från diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna enligt Diskrimineringslag (2008:567):

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

Kontakt

 • Huvudhandledare eller avdelningsföreståndare.
 • Prefekten ansvarar för att utreda trakasserier eller andra former av kränkningar vid institutionen. Detta görs genom att fylla i en incidentrapport om arbetsmiljön. Vänligen kontakta doktorandrepresentanten i arbetsmiljögruppen. Dessa incidentrapporter kommer sedan att arkiveras och lämnas till Försäkringskassan.
 • Fackförening, som Saco eller SULF. De fackliga företrädarna är oberoende av arbetsgivaren och har tystnadsplikt.
 • Skyddsombud eller huvudskyddsombudet för hela campus. De representerar dock både arbetstagare och arbetsgivare, vilket gör att de inte är oberoende som facket. Deras primära uppgift är att hantera fysiska arbetsmiljöfrågor.
 • Säkerhetsavdelningen. Deras uppgift är att hantera omedelbara fysiska hot.
 • HR-avdelningen. Deras uppgift är att stödja arbetsgivaren.

För ytterligare stöd och förtydligande, kontakta någon av de lokala lika villkorsgruppsmedlemmarna eller ombudsmännen, som kan erbjuda vägledning och stöd.

Ta i möjligaste mån muntlig kontakt med berörda personer för att diskutera känsliga frågor, då all skriftlig kommunikation med Uppsala universitet blir en allmän handling.

Doktorandråd

Doktorandombudsmän

Representanter och suppleanter

Studenthälsan och Företagshälsovården

Doktorander har tillgång till både Studenthälsan och Företagshälsovården. Företagshälsovården är tillgänglig för alla anställda vid Uppsala universitet och alla har möjlighet att boka in två gratis anonyma besök hos läkare eller psykolog.

Senast uppdaterad: 2023-10-31