Kursplan för Fysik i vardagen för lärare

Everyday Physics for Teachers

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA112
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-01-24
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 20, 2019
 • Behörighet: 20 hp matematik och 30 hp fysik
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva olika fysikaliska vardagsfenomen genom att använda begrepp från termodynamik, mekanik och elektromagnetism
 • konceptuellt förklara mekanismerna bakom vanliga apparater så som solceller, hårddiskar eller mikrovågsugnar
 • genomföra enklare demonstrationsförsök samt muntligt och skriftligt redogöra för resultatet
 • visa analytisk problemlösningsförmåga kopplat till demonstrationsförsök

Innehåll

Grundläggande begrepp inom fysiken som behövs för att utforska vardagliga fenomen samt moderna tekniska hjälpmedel.
 
Under kursens gång kommer ett antal kompletta laborationer att diskuteras så att dessa laborationer sedan kan genomföras av elever på grund/gymnasieskola.
 
De konceptuella förklaringarna hämtas från fysikens olika områden, mekanik, värmelära, elektromagnetism, och fysiken för atomer och atomära strukturer. Fokus är på vardagsfenomen inom mekanik, strömningsmekanik, termodynamik, induktionsrelaterade elektromagnetiska vardagsfenomen, mekanismen bakom några ljusfenomen, radiovågsfenomen och akustiska fenomen.
Diskussion om tex hur en mikrovågsugn fungerar, olika typer av solceller, medicinska avbildningstekniker (MRI, PET), varför himlen är blå, varför det är bra att sitta i en bil när det åskar och varför badrumsspegeln blir immig när man duschar. Av särskilt intresse är samhällsutmaningar som t.ex. energiförsörjning.

Undervisning

Individuell handledning, seminarier och laborationer.

Examination

Inlämningsuppgifter som examineras löpande. Laborationer med muntlig och skriftlig redovisning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2019

 • Hewitt, Paul G. Conceptual physics

  Twelfth edition, Global edition.: Harlow, Essex: Pearson Education Limited, [2015]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk