Kursplan för Naturvetenskapens världsbild

The Scientific Worldview

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA537
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-01-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-01
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet: 90 hp inom teknik/naturvetenskap
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för naturvetenskapliga metoder, deras styrka och begränsning 
 • skriftligt och muntligt argumentera för sin egen världsbild, och dess relation till naturvetenskapen 
 • konstruktivt diskutera vetenskapliga frågeställningar
 • relatera svarta hål, liv, intelligens, tid, rum, medvetande, evolution, logik, kaos och ordning till den naturvetenskapliga världsbilden

Innehåll

Vetenskapens frontlinjer och öppna frågor rörande kosmologi, astronomi, planeten jorden, livets uppkomst, människans evolution, och medvetande. Naturvetenskapliga metoder, deras styrka och begränsning: teori, mätningar och experiment, modelltänkande, intersubjektivitet och falsifierbarhet.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier (2 hp). Skriftlig essä (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteraturen består huvudsakligen av föreläsningsanteckningar som görs tillgängliga under kursens gång.