Program- och kursrelaterad information

Repetitionskurser i fysik 2020

Institutionen för fysik och astronomi ger ett antal repetitionskurser för de som har missat ordinarie tentamen. Repetitionskurserna erbjuds veckorna innan omtentamina i augusti 2020 i anpassade former för att undvika smittspridning av covid-19.

Repetitionskurser ges för kurserna:

 • 1FA105 - Mekanik baskurs
 • 1FA602 - Mekanik KF, första delen

Startdatum 22 juni, slutdatum 31 juli. Kursen ges online via Zoom på söndagar kl.11:00 och/eller måndagar kl.17:00.

Anmälan

Intresserade studenter kan anmäla sig via e-post till susanne.mirbt@physics.uu.se och får då Zoomlänk och ytterligare information.

Schema

Du söker fram ditt schema i Time Edit eller via TekNat Mobilwebb. Schemat kan laddas ned till din kalender i vCal eller iCal-format. Om schemat ändras så kommer även ändringarna föras över i din kalender.

Schema läggs för en period i taget vilket innebär att efterkommande periods schema är preliminärt och justeringar av scheman kan ske fram till fem veckor innan periodens start.

Tentamen

Information om tentamen och omtentamen hittar du på Universitets centrala sidor.

Tentamen

Tentor lämnas ut av Studentservice.

Omtentaperioder inom teknat

OMTENTAPERIODER 2020/2021
De flesta kurser har omtenta enligt nedanstående, men kurser som ges flera gånger om året kan ha andra tider. Se kurser som är utanför den ordinarie planen (14 kB)

 1. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 1 ges i december (16/12-23/12)
 2. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 2 och 3 ges i juni (7/6-19/6, ej 13/6)
 3. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 4 ges i påsk (27/3, 29/3-1/4)
 4. Omtentaveckor för alla läsårets kurser i augusti (16/8-28/8 ej 22/8)
   

Omtentarutiner

Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för omtentamina from läsår 2017/2018 (44 kB)

Om du vill få din tentamen omprövad

Ange vilken/vilka uppgifter du vill få omprövade och motivera varför i blanketten för omprövning (105 kB). Ärendet handläggs inte utan dessa uppgifter. Skicka/lämna en kopia på tentamen enligt nedan.

 • Inst. för fysik och astronomi, kurskod börjar med 1FA - kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för kemi Ångström, kurskod börjar med 1KE/1KB – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för teknikvetenskaper, kurskod börjar med 1TE – kontakta ansvarig lärare
 • Matematiska Inst, kurskod börjar med 1MA/1MS – mejla tentamen till studexp@math.uu.se
 • Inst. för biologisk grundutbildning, kurskod börjar med 1BG/1MB – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för informationsteknologi, kurskoderna börjar med: 1TD, 1RT, 1DT, 1DL, 1MDs – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för geovetenskaper, kurskoderna börjar med 1GE, 1GV, 1HY, 1ME, 1MP, 1MV, 1PA, 1TV – kontakta ansvarig lärare

Utbildningsplaner och kursplaner

Utbildningsplaner

En utbildningsplan innehåller det gemensamma regelverket för utbildningen som till exempel mål för examen, innehåll och upplägg och regler kring till exempel tillgodoräknande av kurs. För kandidatprogram och masterprogram i fysik ingår studieplanen i utbildningsplanen. För civil- och högskoleingenjörsprogrammen är de separata bilagor.

Studieplanen beskriver vilka kurser som ges i varje årskurs på respektive program. I studieplanen beskrivs också när under läsåret kursen ges, kurskod, poäng, nivå och inom vilket ämne/vilka ämnen kursen är klassad.

Kursplaner

En kursplan beskriver kursens mål och innehåll, undervisnings- och examinationsformer, behörighetskrav, betygssättning, kurslitteratur, nivå och ämnesklassning. I Studieplanerna finns länkar till alla kursplaner som ingår i programmen. 

Sök kursplan

Utbildningsplaner med kursplaner inom fysik

Projektkurser

Projektkurser görs inom ett valt fördjupningsområde inom fysik. Ett självständigt arbete genomförs, där kunskaperna från tidigare genomgångna kurser tillämpas. Arbetet görs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt. 

För att kunna blir antagen till en av följande projektkurser krävs att både den ifyllda ansökningsblanketten och den av handledare godkända projektplanen lämnas till kurskansliet i fysik (Å10167).

Projektkurser på grundnivå

Fysik med forskningsanknytning, 5 hp (1FA605)
Kursplan
Projektförslag
Ansökningsblankett

Projektkurser på avancerad nivå

Projekt i fysik och astronomi, 15 hp (1FA195)
Kursplan
Ansökningsblankett

Projekt i fysik och astronomi, 30 hp (1FA193)
Kursplan
Ansökningsblankett

Projekt i fysik och materialvetenskap, 15 hp (1FA595)
Kursplan
Ansökningsblankett

Projekt i fysik och materialvetenskap, 30hp (1FA593)
Kursplan
Ansökningsblankett

Fördjupningskurs i fysik - projektkurs, 5 hp (1FA566)
Kursplan
Ansökningsblankett

Fördjupningskurs i fysik - projektkurs, 10 hp (1FA565)
Kursplan
Ansökningsblankett

Kommunikationsträning DiaNa

DiaNa (Dialog för Naturvetare och teknologer) är en kommunikationsträning för att förbereda dig som student för arbetslivet, oavsett om det blir inom oavsett om det blir inom akademi, myndighet eller näringsliv.

Alla fysikstudenter får under sin utbildning ta del av DiaNa, som är integrerade i de olika kurserna. Du får som student delta i olika gruppövningar, hålla i föredrag och skriva texter. Härigenom får du en gedigen träning i kommunikation och övningarna blir mer avancerade under utbildningens gång. På studentportalen går det att följa den egna utvecklingen och se återkoppling på alla övningar.

Fusk och plagiat

Som student på universitetet måste du vara insatt i vad fusk och plagiat är. Du måste även sätta dig in i hur man refererar och citerar andras arbete och följa de instruktioner du får av dina lärare. Institutionen för biologisk grundutbildning har satt samman en handbok om fusk och plagiat, som även gäller för dig som studerar på institutionen för fysik och astronomi.

Handbok om fusk och plagiat.