Program- och kursrelaterad information

Schema

Du söker fram ditt schema i Time Edit eller via TekNat Mobilwebb. Schemat kan laddas ned till din kalender i vCal eller iCal-format. Om schemat ändras så kommer även ändringarna föras över i din kalender.

Schema läggs för en period i taget vilket innebär att efterkommande periods schema är preliminärt och justeringar av scheman kan ske fram till fem veckor innan periodens start.

Tentamen

Information om tentamen och omtentamen hittar du på Universitets centrala sidor.

Tentamen

Tentor lämnas ut av Studentservice.

Perioder för omtentamen

Perioder för omtentamen 2021/2022

De flesta kurser har omtenta enligt nedanstående, men kurser som ges flera gånger om året kan ha andra tider. Kurser som tenterar flera gånger per läsår.

 1. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 1 ges i december (17/12 - 23/12 )
 2. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 2 och 3 ges i juni (7/6 - 21/6 )
 3. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 4 (föregående år) ges i påsk (9/4 - 14/4 )
 4. Omtentaveckor för alla läsårets kurser i augusti (15/8 - 27/8)

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för omtentamina från hösten 2017

Perioder för omtentamen 2022/2023

De flesta kurser har omtenta enligt nedanstående, men kurser som ges flera gånger om året kan ha andra tider. Kurser som tenterar flera gånger per läsår.

 1. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 1 ges helger början av VT
 2. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 2 och 3 ges i juni 
 3. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 4 (föregående år) ges i påsk 
 4. Omtentaveckor för alla läsårets kurser i augusti 

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för omtentamina från hösten 2022
 

OMPRÖVNING

Betyg kan inte överklagas. Däremot kan betyg omprövas. Omprövning sker på grund av nya omständigheter eller om betyget är uppenbart oriktigt och om ändringen kan ske snabbt och enkelt. Det handlar alltså inte om ”omrättning” eller ”ombedömning” av redan bedömda svar, utan om att uppenbara fel rättas till. Det betyder i praktiken att:

 • Eftersom betyg inte kan överklagas ska ingen ny instans bedöma tentan eller övriga betygsunderlag, exempelvis inlämningsuppgifter. 
 • Omprövning av betyget görs av examinator om studenten begär det.
 • Omprövning innebär att man snabbt tittar efter uppenbara fel i rättningen. Typexempel är att man adderat ihop resultatet fel eller glömt poängsätta en fråga.

Om du vill få din tentamen omprövad

För att få din tentamen omprövad ange vilken/vilka uppgifter du vill få omprövade och motivera varför, blankett för omprövning (290 kB). Ärendet handläggs inte utan dessa uppgifter! Lämna uppgifterna tillsammans med en kopia på tentamen enligt nedan.

 • Inst. för elektroteknik – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för fysik och astronomi – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för kemi Ångström/BMC – kontakta kursexpeditionen, kursexp@kemi.uu.se
 • Inst. för materialvetenskap – kontakta ansvarig lärare
 • Inst för samhällsbyggnad och industriell teknik – kontakta ansvarig lärare
 • Matematiska inst – kontakta kursexpeditionen, studexp@math.uu.se
 • Inst. för biologisk grundutbildning – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för informationsteknologi – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för geovetenskaper – kontakta ansvarig lärare

Utbildningsplaner och kursplaner

Utbildningsplaner

En utbildningsplan innehåller det gemensamma regelverket för utbildningen som till exempel mål för examen, innehåll och upplägg och regler kring till exempel tillgodoräknande av kurs. För kandidatprogram och masterprogram i fysik ingår studieplanen i utbildningsplanen. För civil- och högskoleingenjörsprogrammen är de separata bilagor.

Studieplanen beskriver vilka kurser som ges i varje årskurs på respektive program. I studieplanen beskrivs också när under läsåret kursen ges, kurskod, poäng, nivå och inom vilket ämne/vilka ämnen kursen är klassad.

Kursplaner

En kursplan beskriver kursens mål och innehåll, undervisnings- och examinationsformer, behörighetskrav, betygssättning, kurslitteratur, nivå och ämnesklassning. I Studieplanerna finns länkar till alla kursplaner som ingår i programmen.

Sök kursplan

Utbildningsplaner med kursplaner inom fysik

Projektkurser

Projektkurser görs inom ett valt fördjupningsområde inom fysik. Ett självständigt arbete genomförs, där kunskaperna från tidigare genomgångna kurser tillämpas. Arbetet görs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt.

För att kunna blir antagen till en av följande projektkurser krävs att både den ifyllda ansökningsblanketten och den av handledare godkända projektplanen lämnas till kurskansliet i fysik (Å10167).

Projektkurser på grundnivå

Fysik med forskningsanknytning, 5 hp (1FA605)
Kursplan
Projektförslag
Ansökningsblankett

Projektkurser på avancerad nivå

Projekt i fysik och astronomi, 15 hp (1FA195)
Kursplan
Ansökningsblankett

Projekt i fysik och astronomi, 30 hp (1FA193)
Kursplan
Ansökningsblankett

Projekt i fysik och materialvetenskap, 15 hp (1FA595)
Kursplan
Ansökningsblankett

Projekt i fysik och materialvetenskap, 30 hp (1FA593)
Kursplan
Ansökningsblankett

Öppen fördjupningskurs i tillämpad fysik, 5 hp (1FA466)
Kursplan
Anmälningsblankett

Fördjupningskurs i fysik – projektkurs, 5 hp (1FA566)
Kursplan
Ansökningsblankett

Fördjupningskurs i fysik – projektkurs, 10 hp (1FA565)
Kursplan
Ansökningsblankett

Kommunikationsträning DiaNa

DiaNa (Dialog för Naturvetare och teknologer) är en kommunikationsträning för att förbereda dig som student för arbetslivet, oavsett om det blir inom oavsett om det blir inom akademi, myndighet eller näringsliv.

Alla fysikstudenter får under sin utbildning ta del av DiaNa, som är integrerade i de olika kurserna. Du får som student delta i olika gruppövningar, hålla i föredrag och skriva texter. Härigenom får du en gedigen träning i kommunikation och övningarna blir mer avancerade under utbildningens gång. På studentportalen går det att följa den egna utvecklingen och se återkoppling på alla övningar.

Fusk och plagiat

Som student på universitetet måste du vara insatt i vad fusk och plagiat är. Du måste även sätta dig in i hur man refererar och citerar andras arbete och följa de instruktioner du får av dina lärare. Institutionen för biologisk grundutbildning har satt samman en handbok om fusk och plagiat, som även gäller för dig som studerar på institutionen för fysik och astronomi.

Handbok om fusk och plagiat.

Senast uppdaterad: 2022-04-08