Examensarbete E, Masterprogrammet i fysik, 30 hp

Examensarbete E är en kurs inom huvudämnet fysik. Målen du väntas uppfylla i kursen hittar du i Kursplan för Examensarbete E i fysik. Kursen söks på motsvarande sätt som andra kurser med ansökningsblanketten.

Ansökningsblankett Examensarbete E

Handledare

Leder det dagliga arbetet och hjälper studenten att föra arbetet framåt och att hålla tidsplanen.

Ämnesgranskare

Tillstyrker innehållet i examensarbetsuppgiften med avseende på relevans, omfattning och djup samt förslaget till tids- och projektplan.

Examinator

Är ytterst ansvarig för kursen.

För fullständig beskrivning se Riktlinjer och anvisningar.

Kontakt

Andreas Korn, examinator för masterprogrammet i fysik

Arbetsgång – Innan du börjar

 • Hitta ett exjobb, och en handledare. Institutionen för fysik och astronomi har många förslag på examensarbeten. Du kan även göra ett examensarbete externt hos ett företag, en myndighet eller liknande, men examinatorn avgör om det fyller de krav som ställs. Examinatorn kan hjälpa dig om du inte hittar något exjobb.
 • Skriv en projektplan med en preliminär tidsplan och ett förslag på exjobbstitel i samråd med din handledare.
 • Hitta en ämnesgranskare. Vid behov kan examinatorn hjälpa till att hitta en ämnesgranskare.
 • Fyll i ansökningsblanketten och lämna in eller skicka den till examinatorn för godkännande och registrering.
 • Examensarbetet skall fortlöpande diskuteras med handledaren och när ni anser att ditt arbete börjar bli färdigt tas kontakt med examinatorn för överenskommelse om redovisning och examination.

Arbetsgång – När du är klar

 • Skapa en framsida genom att använda följande mall till framsidan.
 • Andra sidan kallas abstract och är en sammanfattning av innehållet. En mall finns här.
 • Efterföljande sida i rapporten kan innehålla en sammanfattning. Denna skall i så fall vara en ”populärvetenskaplig” sammanfattning på svenska om rapporten är skriven på engelska eller på engelska om rapporten är skriven på svenska.
 • När du är klar med rapporten skall den granskas. Förutom en noggrann granskning av ämnesgranskare för masterprogrammet och examinator används antiplagieringssystemet Urkund. När du fått klartecken för rapporten av din handledare och ämnesgranskare, skickar du rapporten till examinatorn via Urkund (andreas.korn.uu@analys.urkund.se).

OBS! För sekretessbelagda och konfidentiella examensarbeten görs motsvarande granskning av berörda personer på företag respektive institution.

 • När du är klar med ditt exjobb skall du hålla ett seminarium där du presenterar ditt examensarbete muntligt.

För masterprogrammet gäller även att det ska finnas en opponent. Förutom den egna muntliga presentationen är det också obligatoriskt att vara opponent på en annan students examensarbete.

Tips för opponering på examensarbete

 • Efter godkänd muntlig presentation utför du eventuella korrigeringar i rapporten.
 • När rapporten är godkänd registrerar och laddar du upp slutversionen i DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet. För sekretessbelagda examensarbeten kontakta istället handledare eller examinator.

Studentuppsatser i DiVA

 • Därefter ser examinator till att exjobbet rapporteras som godkänt i Uppdok.
Senast uppdaterad: 2023-10-25