Handledaruppgifter, Examensarbete C, 15 hp

Studentens handledare för Examensarbete C för kandidatprogrammet i fysik ansvarar för att studenten får handledning under hela examensarbetet och:

 • upprättar i samråd med studenten en preliminär projektplan för examensarbetets genomförande samt undertecknar ansökningsblanketten innan registreringen till kursen sker.
 • fyller i programmålsblanketten och ser till att projektet ger studenten möjlighet att uppnå kursmålen. Den ifyllda checklistan på programmålsblanketten lämnas till examinator.
 • uppdaterar projektplanen tillsammans med student och ämnesgranskare senast 5 veckor efter påbörjat arbete.
 • ansvarar för att organisera och verkställa den löpande handledningen på lämpligast möjliga sätt så att den hjälper studenten att föra arbetet framåt och att hålla tidsplanen.
 • är verksam vid den arbetsplats där arbetet utförs och har kompetens inom det aktuella området.
 • ser till att studenten blir insatt i organisationen, krav på dokumentation, nödvändiga rutiner och säkerhetsaspekter som gäller på arbetsplatsen.
 • bistår och uppmuntrar studenten i strävan till självständighet och eget ansvar för olika aspekter av kunskapssökandet.
 • kontaktar ämnesgranskaren eller examensarbetskoordinatorn om problem uppstår.
 • organiserar studentens muntliga presentation inför forskargruppen. Denna bör genomföras före den populärvetenskapliga presentationen (organiseras av examinator).
 • är behjälplig vid skrivandet av rapporten och ger fortlöpande synpunkter på denna, såväl innehåll som språk och utformning.
 • ger klartecken via studentportalens framstegsfunktion (alternativt e-post till examinator om behörighet i portalen saknas) senast en vecka före den populärvetenskapliga presentationen att examensarbetet fortskrider enligt planerna.
 • ser till att den skriftliga rapporten finns tillgänglig för övriga återkopplare (ämnesgranskare och annan student) en vecka innan den populärvetenskapliga presentationen.

pdf

handledaruppgifter

Kontakt

Koordinator examensarbete C: Matthias Weiszflog

Senast uppdaterad: 2022-08-23