Riktlinjer Examensarbete C, 15 hp

Ett examensarbete måste registreras innan projektet påbörjas. Detta är viktigt både av rättsliga skäl och av försäkringsskäl.

För att kunna bli registrerad måste studenten välja en handledare, skriva en preliminär projektplan och fylla i ansökningsblanketten. Efter att handledare och ämnesgranskare fyllt i och skrivit under ansökningsblanketten och prickat av programmålsblanketten, lämnas båda blanketterna tillsammans med den preliminära projektplanen till examinatorn för godkännande.

Till varje examensarbete ska det finnas en handledare, en ämnesgranskare och en examinator. Studenten väljer sin handledare. Ämnesgranskare och examinator tillsätts av examensarbetes- koordinatorn.

 • Handledare och ämnesgranskare måste vara två olika personer
 • Ämnesgranskare och examinator måste vara två olika personer
 • Handledare och examinator kan vara samma person

Examensarbetet utförs individuellt.
Examensarbetet betygsätts med godkänt eller underkänt.

För godkänt examensarbete krävs godkänt genomförande av följande moment:

 • aktivt deltagande vid ”Introduktion till bibliotekets databaser”
 • aktivt deltagande vid lektionspass med Språkverkstan
 • författande av en utförlig projektplan
 • aktivt deltagande vid ”Mittavstämning”
 • muntlig presentation inför forskargrupp
 • muntlig populärvetenskaplig presentation inför fysikstudenter och t.ex. föräldrar
 • presentation och försvarande av examensarbetet med poster
 • diskussion av annan students poster
 • skriftlig rapport
 • skriftlig återkoppling på annan students skriftliga rapport
 • uppladdning i DiVA av den egna skriftliga rapporten

Den muntliga presentationen inför forskargruppen organiseras av handledaren. Vid denna presentation är ämnesgranskarens närvaro obligatorisk. Denna presentation bör äga rum före den populärvetenskapliga presentationen.

Den populärvetenskapliga presentationen organiseras och schemaläggs av examinatorn. Vid denna presentation är examinatorns närvaro obligatorisk.

Efter återkoppling och klartecken från handledare ska den skriftliga rapporten laddas upp på studentportalen senast en vecka före den populärvetenskapliga presentationen.

Ämnesgranskare och återkopplande student lämnar in sin återkoppling på rapporten senast två dagar innan den populärvetenskapliga presentationen.

Senast en vecka efter den populärvetenskapliga presentationen ska rapporten med justeringar efter återkopplingen vara inlämnad till examinatorn.

Kontakt

Koordinator examensarbete C: Matthias Weiszflog

Senast uppdaterad: 2022-08-23